19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Дирекция „Бюро по труда“ - Свиленград уведомява работодателите от общините Свиленград, Любимец и Ивайловград, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 5219 лв.;

• безработни лица - самотни родители (осиновители) и/ или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3810 лв.;

• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 4451 лв.;

• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3076 лв.;

• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 4644 лв.

По горепосочените мерки работодателите могат да подават заявки за свободните работни места в периода от 24 февруари 2020 г. до 4 март 2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ) работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

• Обучение на безработни по заявка на работодател (по реда на чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ) свободни средства – 980 лв.;

• Обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по реда на чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗНЗ)- свободни средства – 405 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда”- Свиленград, както и на тел. 0379/7 14 72.

СМ