29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт
Сви­лен­г­рад­с­ка­та ме­соп­ре­ра­бот­ва­тел­на фир­ма "Бур­де­нис 93" по­лу­чи гра­мо­та в ка­те­го­ри­ята за най-ат­рак­тив­но пред­с­та­вя­не на тър­гов­с­ко­то из­ло­же­ние "Хра­ни и на­пит­ки за ту­риз­ма 2009", про­ве­ло се в чет­вър­тък в Слън­чев бряг. Над 40 про­из­во­ди­те­ли от ця­ла­та стра­на пред­с­та­ви­ха свои про­дук­ти в че­ти­риз­вез­д­ния хо­тел "Ка­ли­на гар­дън" в ку­рор­т­ния цен­тър. От Хас­ков­с­ка об­ласт учас­тие взе са­мо още ед­на фир­ма.
Ту­каш­но­то ме­соп­ре­ра­бот­ва­тел­но пред­п­ри­ятие по­ка­за над 30 ви­да от сво­ите про­дук­ти - раз­лич­ни ви­до­ве кол­ба­си, де­ли­ка­те­си, раз­фа­сов­ки на фи­ле, ро­ле и др. Про­дук­ци­ята на учас­т­ни­ци­те бе оце­ня­ва­на от 5-член­но жу­ри.
"Хра­ни и на­пит­ки за ту­риз­ма" се ор­га­ни­зи­ра вся­ка го­ди­на в на­ве­че­ри­ето на лет­ния се­зон от Асо­ци­аци­ята на ме­соп­ре­ра­бот­ва­тел­ни­те пред­п­ри­яти­я. Ми­на­ла­та го­ди­на до­ма­кин на про­ява­та бе ком­п­лек­сът Злат­ни пя­съ­ци. На­ша­та фир­ма за пръв път се включ­ва в та­зи над­п­ре­ва­ра.
"Бур­де­нис 93" ве­че по­лу­чи ня­кол­ко пред­ло­же­ния от хо­тел­с­ки ком­п­лек­си по Чер­но­мо­ри­ето да ги снаб­дя­ва със свои про­дук­ти. Пред­с­тои ско­ро да склю­чим до­го­во­ри с тях, ка­за соб­с­т­ве­ни­кът Ру­си Пет­ров.
Еле­на МИ­ХА­ЛЕ­ВА