15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

По-малко мигранти прекосили границата

По-малко новообразувани досъдебни производства отчита Районна прокуратура – Свиленград за 2018 г. Спадът се дължи на намаляването на регистрираните престъпления, особено на по-малкото случаи на нелегално преминаване на границата. Това е един от изводите от отчета на държавното обвинение, предоставен ни в отговор на запитване от в. “Старият мост” за работата на РП-Свиленград през 2018 г.  

През отчетната година Районна прокуратура Свиленград е наблюдавала общо 1 323 бр. досъдебни производство  или с 7,4 % повече от 2017 година, когато са били 1 232 броя досъдебни производство. От тях новообразуваните досъдебни производства са 721 бр., спрямо 751 бр. за 2017 г. Намаляването на броя на новообразуваните досъдебни производства  се дължи на намаляване броя на регистрираната престъпност в региона, особено тези касаещи нелегално преминаване на държавната граница, което се обяснява с ефективните мерки предприети от правителството по охраната на държавната граница довело до намаляване  броя на  гражданите на страни от Азия, Африка и Близкия Изток, които правят опити да преминат или да бъдат преведени нелегално през границата на страната, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив.

В РП-Свиленград бързите производства са утвърдена форма на разследване за някои видове престъпления като тези по чл. 279, чл. 280, чл. 234 ,чл. 343б,чл. 343в, 316 и чл. 354а, ал.3 от НК. За отчетната година броят на наблюдаваните бързи производства е 427 или с 52 % повече от наблюдаваните през 2017 г., когато са били 281.

Налице е значително увеличаване броят на бързите производства, което се дължи на настъпилите законодателни промени в НПК през 2017 г., с които беше отменена главата „незабавно производство“, а също така и засилената мигранска вълна от Гърция. Прокурорите в РП-Свиленград през отчетната година са решили общо 1 145 броя досъдебни производства или с почти 11% повече от решените през 2017 г., когато са били 1032 броя т.е 87 % от наблюдаваните досъдебни производства през 2018 г. са били решени от магистратите в РП-Свиленград, като за сравнение през 2017 г. са били решение 76 %.

Безспорен и определящ дял, както в образуваните наказателни производства, така и в осъдените и санкционирани с влезли в сила присъди /решения/ лица, е този за извършени престъпления против реда на управлението/ по чл. 279, чл.280 и чл.281 от Наказателния кодекс/, които си остават структуроопределящи за района на Районна прокуратура-Свиленград. През 2018 г. са били образувани 198 бр. досъдебни производства, като през 2017 г. са били 215 бр. След тях са нареждат „Общоопасните престъпления“, образувани 167 броя, като през 2017 г. са били 178 бр.  и престъпленията против собствеността – 154 бр. спрямо 208 бр. за 2017 г.

През 2018 година РП-Свиленград е наблюдавала общо 27 броя досъдебни производства извършени от непълнолетни лица, като през 2017 г. са били образувани 35 броя. Общият брой на внесените актове от прокурор в съда е 406 броя  срещу 478 лица, като през 2017 г. са били внесени 424 броя актове от прокурор. Налице е незначително намаляване на броя на образуваните от съда дела по внесени прокурорски актове с 4 %, което е резултат на по-малкия брой новообразувани досъдебни производства и съответно по-малък брой внесени актове в съда. От внесените в съда прокурорски актове 308 от тях са по бързи производства. През изминалата година РП Свиленград отчита 195 броя внесени в съда обвинителни актове или с 21 % повече от 2017 г., когато са били внесени  161 броя обвинителни актове.

От внесените в съда обвинителни актове 145 броя са по бързи производства. Внесените в съда предложения за решаване на делото със споразумение за 2018 г. са 174 бр. или с 20 % по-малко от 2017 г., когато са били внесени 219 бр.

През 2018 г. както и през 2017 г., общото върнатите дела от съда на РП-Свиленград са 2 броя, като причините са връщането на делата са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при привличане на обвиняем. За 2018г. няма влезли в сила оправдателни присъди, но има 2 броя оправдателни решения, като същата цифра е била и през 2017 г. През 2018г. са били предадени на съд 488 лица като през 2017 г. са били 554 лица.  

СМ