17
Сря, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград се нарежда сред първите по задлъжнялост общини в България. Това става ясно от одитен доклад на Сметната палата, който се отнася за периода 1 януари – 31 декември 2014 г., като в обхвата на информацията за натовареността на общинските бюджети с плащания по общинския дълг са включени всички общини с плащания по общински дълг за периода 2015-2017 г.

Още през 2014 г. в 43 населени места размерът на общинския дълг е бил увеличен над 50% спрямо предходната година, като в 35 на сто от тях ръстът е с над 100%. В нашата област това са Свиленград – със 130, 7, толкова е и в Стамболово. Любимец е с показател 91%, а Маджарово – с цели 648, 8 на сто. През 2015 г. съотношението на плащанията по дълга и собствените приходи в нашата община е 161, 8% - 9 157 747лв. заеми срещу 5 658 947лв. постъпления.

Община Свиленград се споменава многократно в констатациите в одитния доклад на Сметната палата. Например: „Общините Добрич, Карнобат, Казанлък, Кърджали, Плевен, Свиленград, Свищов и Хисаря са с три и повече заема, получени от кредитни институции.“ „Общините Бяла, Симитли, Суворово, Средец, Бойница, Летница, Борово, Искър, Свиленград и Стамболово са с два и повече безлихвени заема от ЦБ по програми на ЕС.“ „От Община Свиленград по три кредита, Община Созопол по два кредита и Община Брезник по един кредит, не са изпълнени изискванията на § 2 от ПЗР на Наредба № Н-19 от 15.12.2006 г. (отм.) и на т. 3 от указанията към наредбата и не са прикачени файлове в ЦРОД с решението на общинския съвет за поемане на дълг и договор за избор на финансова институция или финансов посредник към информацията за поемането на дълг.“ „През одитирания период 57 общини са със задължения по договори за заеми с над 1 млн. лв. Това са Гоце Делчев, Сандански, Бургас, Карнобат, Поморие, Созопол, Царево, Белослав, Бяла, Варна, Суворово, Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Видин, Враца, Мездра, Мизия, Габрово, Севлиево, Добрич, Добрич селска, Бобов дол, Дупница, Кюстендил, Ловеч, Тетевен, Троян, Берковица, Лом, Велинград, Пазарджик, Пещера, Перник, Долна Митрополия, Плевен, Кнежа, Карлово, Кричим, Пловдив, Раковски, Родопи, Хисаря, Стамболийски, Разград, Русе, Нова Загора, Сливен, Рудозем, Смолян, Гълъбово, Казанлък, Стара Загора, Свиленград, Хасково, Тунджа и Ямбол.

Свиленград е и със задължения, заедно с още 28 общини, по елемента „Финансов лизинг“, сочат одиторите. „Десет общини имат дълг от емисии на ценни книжа: Несебър, Варна, Каварна, Дупница, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Свиленград и Шумен.“ „Усвояванията по елемент "Договори за заем" са с най-голям относителен дял - 74,7 на сто от общия размер на усвоения дълг. От 110 общини с поети 243 задължения, като усвояванията възлизат общо на 320 109 702 лв. Общини с четири и повече усвоявания по кредити са: Сандански, Карнобат, Суворово, Свищов, Борован, Трявна, Добрич, Кърджали, Рила, Ловеч, Септември, Стамболийски, Нова Загора, Смолян, Свиленград.“ „През одитирания период от 43 общини е усвоен дълг под формата на 71 заема от банки, в общ размер 156 760 311 лв. или 36,6 на сто в общия размер на усвоения дълг. С най-много усвоявания са Етрополе, Казанлък, Свиленград са с три и повече заема.“

Свиленград през 2014 г. е имал и пет безлихвени заема от Централната банка по програми на ЕС и т. н. За тригодишния период 2015-2017 г. общо при 14 общини съотношението дълг/собствени приходи надхвърля 100 на сто, което е предпоставка за сериозни финансови проблеми за съответните общини. За обезпечаване на необходимите средства за годишните плащания по дълга в тези общини ще е необходимо рефинансиране на дълга, свързано с допълнително нарастване на размера му, увеличаване на трансфера от републиканския бюджет в частта на местните дейности (тъй като източник на финансиране на дълга са собствените приходи и общата изравнителна субсидия), влияещо негативно върху макроикономическата рамка за съответната бюджетна година. Друга възможност са преговори с кредиторите за преструктуриране на амортизационните схеми, с цел разсрочване плащанията по дълга за по-дълъг период, се казва в одитния доклад. СМ