13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Главният архитект отказва да отговаря на журналистически въпроси

Известният като „Шест-пет“ квартал в Свиленград бил законен. Този извод произтича от лаконично изявление на пресаташето на Общинската администрация Калина Райкова. На въпрос на „Старият мост“ тя отговори с едно-единствено изречение: „За района до болницата в общината има издадени разрешения за строеж по изискванията на Наредба 19 на Министерство на земеделието и горите“.

Въпросната наредба регламентира възможността за изграждането в земеделските земи от собствениците им на семейни стопанства, включващи селскостопански постройки и помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята, и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи негови принципи.

Съгласно нея, за да се извърши такова застрояване, за конкретния имот трябва да бъде приет подробен устройствен план (ПУП). Лицата, които желаят да извършат строителство в собствени земеделски земи, трябва да подадат искане до кмета на общината, придружено от документ за собственост, скица, издадена от общинската служба по земеделие или от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, с вписани ограничения при ползването им, както и от положително становище от областната дирекция "Земеделие". Въз основа на такова искане кметът на общината има правомощието да разреши изработване на ПУП за конкретните имоти. Изключение от изискването за изработване на ПУП е предвидено за случаи, в които застрояването касае имот с площ до 10 дка, в които случаи е достатъчно издаването на виза за проектиране от страна на главния архитект на общината. Разрешаването на строителството също следва общите принципи на Закона за устройство на територията, като разрешението за строеж се издава въз основа на документ за собственост, влязъл в сила ПУП (или виза за проектиране), одобрен инвестиционен проект, разрешения за право на водоползване, електрозахранване, включване на отпадъчните води в съответния водоприемник, както и съответните заключения и оценки от органите на околната среда, здравен контрол, санитарен контрол, противопожарна охрана, когато такива се изискват по действащото законодателство в зависимост от предназначението на съответния строеж.

Квартал „Шест-пет“  обаче няма изградена инфраструктура – улици, канализация и т. н. Нещо повече – постройките, много от които масивни, са разположени върху главния водопровод на Свиленград. Логично е предположението, че отпадните води от септичните ями се просмукват в тръбите с питейна вода. За самите живеещи там пък има друго неудобство. Тъй като няма улици, те са принудени да се регистрират на адреса на свои близки и роднини. Това пък често им коства лишаването от социални помощи.

Главният архитект на Свиленград Анастас Карчев отказа да даде интервю на „Старият мост“. По думите на Калина Райкова той вече бил отговарял на тези въпроси /Б. ред. – предварително зададени писмено/. Къде, кога и как е станало това, Райкова не можа да обясни.

СМ