27
Пон, Май
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 

blokДесетки неизяснени въпроси вълнуват собствениците на апартаменти, имащи право на безплатното саниране. Редица запитвания получихме в редакцията на „Старият мост“ от страна на домоуправители. По думите им те са присъствали на абсолютно всички разяснителни събрания с експерти по програмата, но конкретен отговор на запитванията им така и не получили. Ние от своя страна пък се обърнахме към Министерството на регионалното развитие, което отговаря за програмата. До приключване на редакционни брой оттам също не получихме обяснение.
Това, което най-много ме интересува в програмата за санирането и на което не получих конкретен отговор е частта с прекратяване на договора и специфични условия, сподели един от членовете на местно сдружение на собствениците. Там пишело, че настоящият договор се прекратявал:Едностранно от довереника с едномесечно предизвестие, в случаите на виновно неизпълнение на задълженията на доверителя по чл. 5, при наличие на предварително писмено съгласие от Българската банка за развитие. Доверителят дължи възстановяване на разходите (платени или дължими) по действително извършените дейности по чл. 2, както и дължимите неустойки по вече сключени договори от страна на довереника в изпълнение на задължението по чл. 4, ал. 5“. Ето това според мен е разковничето, подчерта домоуправителят, пожелал анонимност. Ако нещо се обърка по време на изпълнението на някои от дейностите, счита ли се за виновно неизпълнение: Ако в определения ден липсва лице, което да осигури достъп до даден самостоятелен обект, например собственикът пребивава продължително в чужбина, няма близки и роднини, които да отключат жилището в момента и достъпът е ограничен по независещи от нас причини. Наше задължение е да осигурим достъп до всеки самостоятелен обект в сградата по съгласуван с довереника график за извършване на дейностите по чл. 2.
Как се процедира в случая? Наше задължение по чл. 5 т. 6 е да осигурим постоянен достъп до строителната площадка на външния изпълнител през цялото времетраене на строително-монтажните работи (СМР). Как на практика ще се случи това не е ясно? Наше задължение по чл. 5 т. 7 е да осигурим достъп до вода и електроенергия. Кой ще го осигури този достъп? От коя чешма ще си пълнят вода? От къде ще ползват електричество? Това трябва да е от конкретен самостоятелен обект? Тези разходи, които няма да са никак малко, за сметка на кого ще бъдат? Все куп въпроси, останали неясни за собствениците на блокове, подлежащи на безплатното саниране.
Много коварна е и клаузата, при която в случай на неизпълнение на чл. 5 ал. 3, довело до възпрепятстване на дейностите по обновяване на сградата, довереникът може едностранно да прекрати настоящия договор с 14-дневно писмено предизвестие, каза пък друг домоуправител на панелка в кв. Изгрев. В този случай доверителят дължи възстановяване на разходите за всички извършени до момента дейности по сградата. Ал. 3 гласи, че доверителят ще осигури достъп до всеки самостоятелен обект в сградата по съгласуван с довереника график за извършване на дейностите по чл. 2. Ами ако например собственик (без значение член или не на сдружението) е дал писмено съгласие за достъп. Минава доста време обаче, достигнали сме на етап СМР и ето, че трябва да се влезе в неговия апартамент, но той вече отказва и не допуска съответните лица. Кметът решава и прекратява договора с предизвестието по-горе. Кой възстановява разходите за извършените до момента дейности? Сдружението ли? От къде като сдружението не разполага с парични средства, с които да оперира? Ще събираме от членовете пари, за да плащаме заради това, че еди кой си отказал достъп... Та ние трябва да треперим през цялото време на изпълнение на програмата да не би на някой да му скимне да откаже достъп в нужния момент. Не е редно ние да плащаме заради своеволни решения на едно лице. Как ще задължим това лице да върне парите на членовете на сдружението? Какви дела ще се водят, кой ще плаща съдебните такси? Тук говорим за големи парични суми, за които и таксите, процент от цената на иска, ще бъдат също големи. Не е уредена тази отговорност на тези лица, която следва да бъде лична, а не колективна“, споделиха домоуправители.
По думите им не била уредена и т. 4 от Покана – Приложение № 7. Даване на съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, съгласно правилата на Програмата, в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност. Това било покана за второто събрание, като по т. 4 трябва да се вземе по-горното решение, т. е. да се даде съгласие. Но ние все още не сме подали заявлението за интерес и финансова помощ Приложение 5 и не сме одобрени за Програмата. Едва след като бъдем одобрени за програмата ще започне техническото и енергийно обследване. Следователно на това събрание ние даваме съгласие за изпълнение на предложените допустими дейности, а такива към този момент не съществуват, тъй като никой нищо не ни е предложил и не ни е обследвал. Даваме съгласие за нещо, за което не знаем какво ще ни се предложи в последствие. Някак си времево тези неща не са уредени поетапно“, разсъждават хората.
Старият мост“ се обърна за разяснение по тези въпроси и към експертите от ОбА-Свиленград, отговарящи за програмата. Бе даден отговор, от който лично на мен не ми стана по-ясно. Хубавото е, че от ОбА заявиха готовност да помогнат на всички, обърнали се към тях с въпроси или с проблеми, свързани със санирането.
Диляна ЦВЕТКОВА