23
Вт, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

dimitrovaПроектът на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2015 г. бе представен на публично обсъждане. Изложение на най-съществените моменти от програмата, както и прогнози за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, направи инж. Иванка Димитрова – директор на Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията” в ОбА – Свиленград.
Към 30 декември 2014 г. Община Свиленград притежава собственост с обща балансова стойност 74 242 517 лева. За 2015 г. са заложени общо 3 354 520 лв. приходи от общинската собственост. Очаква се минимум 60% от тях да бъдат изпълнени или 2 018 136 лева. На 100% се предвижда да бъдат изпълнени приходите от наеми на имоти и сгради в урбанизираните части - 440 000 лева, приходите от продажба на дървесина – 25 000 лева, приходите от учредяване на вещни права - 80 000 лева и приходите от концесии – 48 136 лева. 
Най-голямото приходно перо е от разпореждане с общинска собственост – земя - 1 421 296 лева, като от тях се очаква изпълнение от 63% или 900 000 лева. 
От разпореждане с дълготрайни материални активи - сгради, апартаменти, жилища, са заложени 723 711 лева. За продажба през 2015 г. са предвидени имоти, останали от Програма 2014 г., и са включени допълнително недвижими имоти, за които има проявен интерес. Поради отчетен спад на пазара на имоти за този вид собственост в програмата са предвидени 22% изпълнение или 165 000 лева. 
Прогнозните приходи от отдаване под наем на земеделски земи са 616 377 лева. Въпреки големия интерес за немане на тези имоти последните промени на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) станаха причина да спре отдаването им през 2014 г. След влизането в сила на измененията през настоящата година общината очаква значителен интерес и повишение на приходите от тези наеми. От тях се очаква изпълнение на 58% или 360 000 лева. Отчетен е голям резерв по отношение на земеделските имоти с начин на трайно ползване – лозя в гр.Свиленград (около 1 935 броя).
В края на 2014 г. с решение на Общински съвет - Свиленград бяха намалени цените на тръжните документи за участие в различните видове публични търгове, провеждани от общината, което ще даде възможност на повече лица да участват в тях. 
Имотите, които Община Свиленград възнамерява да придобие през 2015 г., са земеделски земи около Гробищен парк в гр.Свиленград и в с.Райкова могила, необходими за разширяването им. Ще се търсят нови възможности за учредяване на срочни права на строеж върху недвижими имоти – частна общинска собственст, за построяване на обекти от обществено значение, като реализирането им ще доведе до увеличаване на собствеността на общината. За безвъзмездно придобиване на недвижими имоти към момента са взети решения и са изпратени искания за осем бивши военни имоти или такива с отпаднало предназначение на МВР, включително и за язовир Левка, собственост на МЗХ.
Проектът на програмата ще бъде разгледан и гласуван на предстояща сесия на Общинския съвет, след което документът ще бъде публикуван на сайта на общината. 

В раздел "Актуално" на сайта на ОбА-Свиленград може да видите изложението на инж. Иванка Димитрова във видео файл.