24
Сря, Юли
37 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Приемът за молби за еднократната помощ от 30 лв. стартира, съобщиха от дирекция „Социално подпомагане“ в Свиленград. Срокът за подаване на декларациите е 31 март. Молби могат да попълнят всички, които не са кандидатствали за целева помощ за отопление през тази зима, защото са си направили сметката, че макар и с малко не отговарят на изискванията. За целта кандидатите трябва да декларират дохода си за 6 последователни месеца в периода от 1 януари до 30 септември 2013 г.

Сумата от 30 лв. се предоставя автоматично (б. ред. без да подават декларации) на лицата и семействата, получили целева помощ за отопление през 2013/ 2014 г. За Свиленград сигурните реципиенти са 487 души, а за Любимец – 508. Тези, подали молба за отпускане на целева помощ за отопление през тази зима, но получили отказ поради надвишаване на допустимия праг с до 10 лв. или непълна 6-месечна регистрация в Бюрото по труда, също ще получат парите автоматично. Сега предстои да бъдат преразгледани всички молби, по които има отказ за отопление с цел идентифициране само на гореописаните случаи. Изплащането на помощта ще започне от април. При починал титуляр на подадена декларация, еднократната финансова подкрепа ще се начислява на преживелия съпруг/а или на лицето съжителстващо на семейни начала.
Еднократната финансова подкрепа не се счита за доход при кандидатстване за други помощи по Закона за социалното подпомагане или Закона за семейните помощи за деца. 30-те лева за най-бедните се отпускат съгласно постановление №42 на МС от 27.02.2014 г., обнародвано в Държавен вестник на 07.03.2014 г.

Диляна ЦВЕТКОВА