19
Сря, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

center

 

 

85На 1 ноември 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Свиленград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”.

На срещата присъстваха представители на бизнеса в община Свиленград, кмета на Община Свиленград – г-н Георги Манолов и председателя на Общински съвет Свиленград – г-н Георги Еленков.

Гост лектори на събитието бяха г-жа Соня Славова – директор на Дирекция Бюро по труда – гр. Свиленград и г-жа Соня Костова – началник отдел в ДБТ Свиленград.

Екипът представи ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” чрез отворена схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”, която е насочена главно към прилагане на мерки, водещи до намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие.

ОП „Развитие на човешките ресурси” с договарящ орган Агенция по заетостта бе презентирана чрез отворена процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд“, „Първа работа“ и „Ново начало – от образование към заетост”.

ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково” по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.

{jathumbnail off}

 

center2