18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

С над 30% са се увеличили гражданските и наказателните производства тук

Средно по 64 дела месечно е гледал всеки съдия от Районен съд – Свиленград, сочи отчетът на тукашните правораздаватели за 2010 г. Само за две години двойно е нараснал броят на гражданските дела в Свиленград, сочи анализът на работата на Районен съд – Свиленград за 2010 г. Наблюдава се и ескалация на наказателните съдебни процеси. Изчисленията сочат, че средната натовареност на съдиите тук е най-висока в целия Хасковски съдебен окръг, а в страната. Е на едно от първите места, с изключение на софийските съдилища.

Общият брой на новообразуваните дела през миналата година е 2 078 - 828 граждански и 1 250 – наказателни. Общо са разгледани през годината 2 380 производства – 931 граждански и 1 449 наказателни. През 2010 г. в храма на Темида в Свиленград при 5 щата заради отсъстващи по болест и майчинство реално са работили трима съдии. „На един съдия се падат по 64 дела месечно и близо 800 годишно – заяви изпълняващият функцията председател на съда Гергана Георгиева. - Например, съдия Кирева, която е работила цяла година, е разгледала 612 наказателни и 259 граждански дела.“

Характерното за нашия съд, което го отличава от другите съдилища в страната, е че тук преобладават наказателните производства над гражданските. Това се дължи на спецификата в местоположението на района – най-много са престъпленията, свързани с граничния режим, обясни съдия Георгиева. Основно закононарушенията са квалифицирани по чл. 279 и чл. 280 от НК – за нелегално преминаване и превеждане през границата. От новообразуваните м. г. 1 250 дела такива са 413 бр., или 33 на сто. На второ място от делата са общоопасните /за хулиганство, незаконно притежание на оръжие и пр./ - 86. 66 дела пък са за престъпления против собствеността – кражби, увреждане на чуждо имущество  и др. Следват престъпленията срещу личността /телесни повреди, противозаконно отнемане на свобода и пр./ - 10 бр. Голяма част от новообразуваните 1 250 наказателни дела – 285 броя, са от административен характер – глоби, не комулации, лишаване от права и др.

Анализът сочи, че наказателните дела през 2010 г. са нараснали значително. Спрямо 2009 г. те са с 364 повече, а спрямо 2008-ма са скочили с 460.

От наказателните дела от общ характер, които за м. г. са 623 бр., 504 са приключили със споразумение – това също е осъдителна присъда, но пести време в правораздаването.

Голям ръст бележат и гражданските дела. За две години те са се увеличили двойно. Докато през 2008 г. са били 483, пред 2009 г. - 629, то лани броят им е 931. Една от причините за това увеличение е ръстът на трудово-правните спорове. Само исковете за възстановяване на работа, подадени от уволнени митничари, са ОКОЛО 68. Отмяна на заповедите за освобождаване от работа искат и гранични полицаи и др. Друга причина е нарасналият брой бързи производства, т. нар. заповедни производства за имуществени вземания, които са въведени през 2008 г. с приетия тогава ГПК. Такива дела за 2010 г. са 492. Освен това, има и облигационни искове, спорове за договорни отношения, вЕщни искове За собственост. Тези производства са 93 бр. По Семейния кодекс пък са разгледани 63 дела за разводи, издръжки и др.

От 637 наказателни дела м. г. свиленградският съд е приключил с осъдителни присъди 595. Останалите, които са малък брой, са върнати за доразследване или са завършили с оправдателни присъди.

Въпреки изключително голямата натовареност на съдиите тук, се наблюдават много добри резултати за срочното приключване на делата. Отчетът сочи, че 79% от новообразуваните наказателни производства и 92% от гражданските са завършили в желателния от закона 3-месечен срок.

Тази година се очертава да е още по-тежка за магистратите от Районен съд – Свиленград, тъй като щатът се запазва, а делата растат. Не достига и съдебният персонал- общата и специализираната администрация в съда наброява само 16 души.

СМ