18
Вт, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Завърши изпълнението на проект за рехабилитацията на улиците „Вела Пеева”, „Комунига” и „Люлин” - в отсечката от ул. "М. Козлов" до ул. "В. Пеева", в село Капитан Андреево.

По предходен проект на общината по тези улици бяха подменени водопроводите и след това бе предприета рехабилитацията на пътните платна. Общата дължина на ремонтираните улици е 562 м.

Проектът „Рехабилитация на улици в с. Капитан Андреево” се реализира съгласно подписан АДБФП № BG06RDNP001-19.668-0001-C01 по процедура на МИГ „Свиленград Ареал”, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Стойността на договора за безвъзмездната финансова помощ е 360 675 лева. След изготвен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж са извършени следните строително-ремонтни дейности: доставка и полагане на трошен камък и два пласта асфалтобетон, полагане на бордюри, канализационни шахти и хоризонтална и вертикална пътна маркировка.

Целта на проекта е подобряване на уличната инфраструктура в село Капитан Андреево като част от приоритетите на община Свиленград за повишаване качеството на живот в населените места на общината и устойчивото развитие на региона.