13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

И през настоящата 2023 година, „МИГ – Любимец – Ивайловград“ отчита успешно изпълнение на проекти, финансово подкрепени от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Потвърждение за това, са реализираните проектни предложения, получили финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез стратегията за ВОМР на МИГ.

По Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията, са изпълнени дейностите по два проекта: проект „Инвестиции в материални активи за повишаване на конкурентоспособността на лозарско стопанство“ за закупуването на земеделска техника и инвентар в размер на 29 000 лева, с бенефициент земеделския производител Михаил Михайлов, и по проект „Закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и отглеждане на люцерна“ на стойност 128 000 лева, с бенефициент земеделския производител Златка Манева.

С одобрено финансиране по Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2.) – „Инвестиции в преработващия сектор” от стратегията  за ВОМР е реализиран проект „Модернизация на предприятие Ройс Агро” на стойност 136 000 лева, с бенефициент „Ройс Агро“ ЕООД.

Направените инвестиции и по трите проекта са одобрени от Държавен фонд „Земеделие“, като разходите до размера на одобрената безвъзмездна помощ са възстановени на бенефициентите. Изплатената финансова помощ е показател за качественото изпълнение на проектните предложения.

Одобрение на извършената инвестиция и възстановяване на средствата по безвъзмездната финансова помощ, предстои и за проект „Закупуване на комбиниран багер товарач” на стойност 162 000 лева, с бенефициент „Стражел“ ООД. Финансирането на проекта е по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от стратегията за ВОМР на МИГ. Верифициране на разходите от страна на Държавен фонд „Земеделие“ се очаква и за проект "Реконструкция на част от ул. „Волгоград” на Община Ивайловград, изпълнен по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) – Инвестиции в дребни по мащаби публична инфраструктура от стратегията.

На различни етапи на изпълнение са дейностите по още девет проекта, одобрени за финансиране по стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“. Това са: проект "Обновяване и модернизация на градски стадион” в град Ивайловград, проект "Доставка на оборудване на туристически атракции за нуждите на Общински исторически музей /ТИЦ/ Ивайловград” и проект "Доставка на оборудване за екотуризъм на територии за отдих и почивка, със запазен природен ресурс, в община Ивайловград”, всички с бенефициент Община Ивайловград; проект „Обновяване на гробищен парк – Любимец“, с бенефициент Община Любимец; проект „Закупуване на строителна техника и инвентар“, с бенефициент „Любимец строй“ ЕООД; проект „Инвестиции в материални активи за разширяване дейността на "Гранде 15" ЕООД“, с бенефициент „Гранде 15“ ЕООД; проект „Разширяване на възможностите за собствено производство и закупуване на фотографско оборудване за нуждите на рекламно и фотографско студио“ с бенефициент „Тейлър Лаб“ ЕООД; проект „Производствена иновация на предприятие Ройс Агро“ с бенефициент „Ройс Агро“ ЕООД и проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми“, с бенефициент „Бета М“ ООД. Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 30 юни 2025г.

Към настоящият момент, договорената безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти по линия на стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ за 2023 година е в размер на 975 270 лева. МИГ очаква до края на годината да бъде договорено изпълнението на още две проектни предложения.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.,  по подмярка 19.4. “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие”, във връзка с изпълнение на стратегия за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, съгласно Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г.