12
Пет, Апр
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Инвестиционната програма е 9 624 578 лева

Публично обсъждане на проекта на бюджета на община Свиленград за 2023 година се проведе на 28 август, съобщиха от ОбА. На събитието присъстваха кметът на общината арх. Анастас Карчев, председателят на Общинския съвет Георги Еленков, представители на второстепенните разпоредители към общината, служители в Общинска администрация, граждани и медии.

Проектобюджетът ще бъде приет на заседание на ОбС на 1 септември.

След откриване на обсъждането кметът арх. Карчев даде думата на заместник-кмета Мария Костадинова. Тя отбеляза, че приемането на годишен бюджет през месец август е безпрецедентно. Причината е забавянето на приемане на държавния бюджет. Правителството изготви и представи на Народното събрание Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г. през месец юли и го обнародва на 1 август 2023 г. До този момент общината работи по удължения закон и достигнатите нива на стандартите към края на 2022 г. За да има ясна отчетност на средствата на общината въпреки липсата на бюджет, на 10.03.2023 г. с решение на ОбС – Свиленград беше приет Разчет на община Свиленград за 2023 г., по който да се работи до приемането на ЗДБРБ за 2023 г.

Общата рамка на проектобюджета за 2023 г. е в размер на 38 706 901 лв. и европейски средства в размер на 3 162 927 лв. Бюджетът спрямо Разчета е нараснал с 2,5 млн.лв. Има увеличение на стандартите в делегираните от държавата дейности и увеличение за достигане на нивото на минималната работна заплата. Има увеличения при второстепенните разпоредители - ОП "Благоустрояване и озеленяване", Дейност "Спорт и туризъм", Дейност "Социални услуги".

Инвестиционната програма на община Свиленград е в размер на 9 624 578 лв., в това число по бюджета – 7 929 069 лв. и по сметки за средства от ЕС – 1 695 509 лв. Целевата субсидия е увеличена със 137 000 лв. Заложени са средства за улична и ВиК инфраструктура, изграждане на зелени площи, детски площадки и др. Включени са средства за обекти, които през предходните години не бяха осъществени. Поради инфлацията и ниските цени за строителство липсваха желаещи изпълнители, обясни заместник-кметът Костадинова, затова тази година дофинансирахме със собствени средства такива проекти, за да може да се изпълнят - напр. читалища и зелени площи в селата Мезек, Пъстрогор, Щит, Младиново, Сладун и др. Завършени са ДГ "Снежанка" и пешеходната част на бул."България".

Бюджетът на ОП "Благоустрояване и озеленяване" е 4 150 309 лв. Общинското предприятие извършва много дейности по поддръжка на улично осветление, изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа, дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие, озеленяване, чистота и други дейности по опазване на околната среда. При определяне на разходите и съставяне на План-сметката за 2023 г. за разпределение на средства в размер на 1 023 622 лв. за екология и озеленяване - дейности изпълнявани от общинското предприятие, сме се съобразявали със събираемостта на такса битови отпадъци и разпределението по разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и др. дейности по чистотата, уточни заместник-кметът.

За социални дейности са заложени 3 483 197 лв. В последните години общината увеличи броя на социалните услуги - лични асистенти, грижа в дома, топъл обяд. Обхванати са все повече нуждаещи се.

За образование са заложени 15 552 821 лв., които освен основните дейности в детските градини и училища, включват и текущи ремонти и капиталови разходи за тях. Капацитетът в детските градини е запълнен. Те са изцяло безплатни, не се събират такси, а се предоставят средства по стандарт от държавата.

За текущи ремонти са предвидени над 500 000 лв. – за ПГССИ "Христо Ботев", за ремонт на покрив на Общинска служба "Земеделие", за ремонт на кметства и читалища по селата, ремонт на козирка на спортна зала и трибуни на спортно игрище, на ритуална зала в с. Сива река, на приемни за районните инспектори по селата, на детски градини и др.

Приходната част спрямо Разчета не е променяна. Към момента общината има много добро изпълнение на собствените приходи, което ни дава сигурност при извършването на разходи, каза заместник-кметът Костадинова. Събираемостта на местни данъци и такси е 77%. Събираемостта от общинска собственост е над 50%.