30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Областният управител на област  Хасково Гинка Райчева издаде Заповед за забрана извършването селскостопански и лесотехнически дейности за периода от 23.08.2023 г. до 27.08.2023 г., тъй като се потвърждава екстремално високия индекс за пожароопасност за цялата територия на област Хасково. С това се удължава спуснатото преди това до 22 август нейно разпореждане.

Запазват се условията за възникването и развитието на многобройни и бързо развиващи се пожари в реколтата, в пасищата, в лесонепригодните площи и горския фонд. Като особено недопустими да се считат дейностите за почистване на стърнища, пасища, ливади и горски територии.

 Задължават се директорите на Регионална дирекция „Пожара безопасност и защита на населението“ и Областна дирекция МВР, кметовете на общини, кметовете и кметските наместници на населени места да запазят повишената си готовност за своевременно реагиране при възникване на големи пожари на територията на областта, както и да продължат изпълнението на превантивни мерки за недопускане на такива.  

 При възникване на пожар или при наличие на информация за нарушаване на настоящата заповед незабавно да се уведомят компетентните органи на телефон 112, гласи още заповедта на областния управител.

Контролът за изпълнението на заповедта възлагам на директора на ОД МВР - Хасково, на кметовете на общини, на кметовете и кметските наместници на населените места от област Хасково.