12
Пет, Апр
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Приключиха дейностите по благоустрояване на зелената площ в село Пъстрогор, изпълнени в рамките на проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на Община Свиленград – гр. Свиленград, с. Мезек и с. Пъстрогор”, Договор № BG06RDNP001-19.055-0002-C01, по процедура на МИГ „Свиленград Ареал", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Жителите и гостите на село Пъстрогор разполагат с обновена зелена площ за отдих и игри. Изградена е нова детска площадка с ударопоглъщаща настилка, монтирани са четири броя съоръжения за различни типове занимания - комбинирано детско съоръжение, съоръжение за катерене и баланс, клатушка - тип везна за ползване от две деца, люлка – тип махало със седалка-кош за деца до 3 години и седалка за деца до 12 год.

Монтирани са нови пейки, кошчета и информационна табела.

Реконструирана е компрометираната подпорна стена от каменна зидария, като е изпълнена нова стоманобетонова стена с ажурна ограда над нея. Съществуващата беседка е ремонтирана.

Общината призовава посетителите да пазят новия обект чист и във вида, в който е изграден и предоставен за ползване от всички.

Само за последните две години в рамките на процедурите на МИГ „Свиленград Ареал", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, са благоустроени общо 5 обекта - зелени площи и паркове, в селата Пъстрогор, Капитан Андреево, Левка, Димитровче и в свиленградския квартал ”Капитан Петко войвода”.