18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

О Б Я В А

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД”

обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.752 Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

I. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

II. Допустими кандидати:

1. Земеделски производители (физически и юридически лица).

2. Групи/ Организации на производители.

III. Допустими дейности:

Дейностите, допустими за финансиране са свързани с инвестиции в материални и нематериални активи в новосъздадени и съществуващи земеделски стопанства, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към инвестиции, свързани с:

1. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда.

2. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

3. Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата.

4. Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията.

5. Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор.

6. Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства.

7. Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.

8. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими разходи:

1. Разходи за закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.

2. Разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.

3. Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

4. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.

5. Разходи за инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.

6. Разходи за закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения (до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи).

7. Разходи за закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.

8. Общи разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги и др. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

9. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки. Закупуване на софтуер; Разходи, свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

Разходите, свързани с консултации (разработване на бизнес план, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността допустимите разходи.

IV. Период за прием и място за подаване на проекти:

Период за прием на проектни предложения: Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: 15 юни 2023г.

Начална дата за кандидатстване: 15 юни 2023г.

Първи краен срок за кандидатстване: 15 август 2023г., 17.00 часа.

Втори краен срок за кандидатстване: 17 декември 2023г., 17.00 часа.

Прием по втори краен срок ще бъде обявен при наличие на разполагаем бюджет по процедурата, със срок за подаване на проектни предложения не по-кратък от 30 дни.

Място за подаване на проектни предложения: Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

V. Бюджет на приема: 133 924 лева.

VI. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

1. Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро или 9779 лева (при курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г.).

2. Максималният размер на БФП за проект е до 133 924 лева, съгласно бюджета на приема по т.V. Съгласно одобрената стратегия за ВОМР на МИГ, безвъзмездната финансова помощ е максимум до 70% от общите допустими разходи.

VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация: За контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211. Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg.

IX. Начинът за подаване на проектни предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).