30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор № BG05SFPR002-2.002-0091-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 удължава приема на заявления за участие за включване във временна заетост (за срок от 1 година и 10 месеца) на 2 лица за следната длъжност: Социален работник.

По настоящия проект могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните критерии:

Висше образование – Специалност: Специална педагогика / Социална педагогика / Психология / Социални дейности

  • Необходими документи:

1. Копие на диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Заявление-декларация по образец.

  • Заявление-декларация по образец може да се получи от:

1. Център за административно и информационно обслужване в Общинска администрация Свиленград и ДБТ Свиленград или

2. В сайта на Общинска администрация Свиленград, раздел „Администрация” секция „Свободни места”.

  • Срок и място за представяне на документите: До 28.03.2023 г. в Център за административно и информационно обслужване на граждани /ЦАИОГ/ в сградата на Общинска администрация - Свиленград.
  • За допълнителна информация: тел: 0379/74322 Александра Мандиева - Ръководител проект

www.eufunds.bg Проект: „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград” финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01