19
Пет, Апр
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград започна строително-монтажни дейности по благоустрояване на парка в центъра на село Пъстрогор. Компрометираната подпорна стена от каменна зидария е предвидена за събаряне и изпълнение на нова стоманобетонова стена с ажурна ограда над нея.

Съществуващите остарели детски съоръжения ще бъдат демонтирани, а на тяхно място ще бъде изградена нова детска площадка от армиран бетон и с ударопоглъщаща настилка. Планиран е монтаж на четири броя детски съоръжения с различни типове занимания - комбинирано съоръжение за различни типове игри, съоръжение за катерене и баланс, клатушка – тип везна за ползване от две деца, люлка – тип махало с двe седалки, пейки и кошчета. Съществуващата беседка ще бъде ремонтирана. Включени са и дейности по затревяване.

По график строителните работи трябва да приключат до края на месец май 2023 г. Обектът се изпълнява в рамките на проект “Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на Община Свиленград – гр. Свиленград, с. Мезек и с. Пъстрогор”, Договор № BG06RDNP001-19.055-0002-C01, по процедура на МИГ „Свиленград Ареал” Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Благоустрояването на парка в село Пъстрогор е част от целта на проекта за подобряване на зелените площи на територията на Община Свиленград. Проектът включва също и обновяване на зелени площи за обществено ползване в село Мезек и в Свиленград - на ул. „Тодор Кирков”.