14
Нед, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

За нарушаване на Наредбата се предвижда глоба до 30 000 лева

Изцяло нова Наредба, свързана с регламентирането на облика, благоустрояването и съхраняването на градската среда на територията на Свиленград, приеха местните парламентаристи на извънредна сесия.

Наредбата има за цел да създаде единен механизъм и точно обособени критерии за създаване на разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства. Въвеждат се единни изисквания към обема и съдържанието на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн. По този наяин ще бъде овладяно безконтролното и нестандартно оформление на градската среда, което се получава, при положение, че липсват единни правила.

Ако Наредбата не бъде спазвана, нарушителите ще търпят и глоби. Контролът ще се извършва от кметската управа или упълномощени длъжностни лица от Общинската администрация. За нарушение на Наредбата, освен, ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, на виновните физически лица ще се налага глоба в размер от 100 до 500 лева, а на виновните ЕТ или юридически лица – от 1 000 до 5 000 лева. Ако нарушението бъде продължено или в срока за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение, наказанието ще е глоба от 3 000 до 15 000 лева. Ако в срок до 3 години от влизането в сила на наказателното постановление бъде извършено ново нарушение на същата разпоредба, наказанието е глоба от 2 000 до 30 000 лева.

По детайлно с Наредба №30 може да се запознаете ТУК.