25
Вт, Юни
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Целите за опазване на 22 защитени зони от eвропейската мрежа „Натура 2000“ са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Сред тях е зона „Река Марица“, в която влизат и територии от общините Свиленград и Любимец.

Специфичните и подробни природозащитни цели са разработени от експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Тяхното изпълнение гарантира дългосрочното опазване на типовете природни местообитания , растителните и животински видове. Насоките за постигане на пълно съответствие с изискванията за опазване на дивата флора и фауна и на дивите птици са дадени от Европейската комисия .

Защитената зона „Река Марица “е одобрена с Решение на Министерския съвет от2007 г. Тя обхваща площи в коритото на Марица и някои мочурливи и залети с вода участъци по течението и от град Белово до границата с Турция. Важен биологичен ресурс са находищата на блатно кокиче в местностите “Лозенски път” в землището на община Свиленград и „Долната ова“ в община Любимец. Теренно проучване през 2022 г. е показало необходимостта от ново картиране на местообитанията, се казва в публикувания документ.

Заинтересованите страни и широката общественост могат да изпращат становища, предложения, препоръки и коментари до Министерство на околната среда и водите, посочват от ведомството.

СМ