14
Нед, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект "Укрепване на общинския капацитет в община Свиленград".

Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Процедура: BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”. Размерът на финансирането е 98 912 лева, а изпълнението е 24 месеца.

Проектното предложение е насочено към нуждата от реформиране на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Планираните дейности са насочени към анализиране и оценка на работата на служителите, предоставящи социални услуги, на предлаганите социални услуги на територията на община Свиленград, както и към подобряване на готовността на служителите в социалния сектор да изпълняват своите задължение и правомощия по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП). Реализацията на настоящото проектно предложение ще спомогне за плавното въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще бъде пряк принос за предоставянето на по-качествени и по-устойчиви интегрирани социални услуги в община Свиленград. Планираните действия ще повишат капацитета на социалните работници, ще оценят и подобрят качеството на предлаганите социални услуги и ще спомогнат за по-ефективен административен процес.

Една от основните дейности, включени в проектното предложение, е обособяване, ремонт и обзавеждане на помещение - фронт офис, в сградата на Социален център - Свиленград за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ, и ЗЛП. По тази дейност ще бъдат наети двама социални работници.

Друга дейност е организацията и провеждането на обучения за повишаване на капацитета на служителите на Социален център - Свиленград във връзка с изпълнението на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ.

Проектът предвижда също изготвянето на анализ и оценка на предлаганите социални услуги на територията на община Свиленград - тяхното качество и ефективност, достъпност, устойчивост и потребност. На тази база ще бъдат подобрени предоставяните услуги.

Ще се проведе разяснително-информационна кампания за предлаганите социални услуги с цел информиране на обществеността на местно ниво за различните възможности и най-подходящите за тях социални услуги.