18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград продължава предоставянето на услугата „Топъл обяд”, след като получи одобрение на подадено ново проектно предложение.

Проектът се изпълнява по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд”, Оперативна Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027. Предоставянето на услугата стартира на 13.02.2023 г. и ще продължи до 30.09.2025 г.

Целта на проекта "Топъл обяд в Община Свиленград" е да осигури храна за 450 лица от рискови групи, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

Обхванати са 450 потребители, жители на общината, които принадлежат към една или повече от следните целеви групи: лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица - обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ.

Проектът на община Свиленград допринася за постигане на общата цел на оперативната програмата, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, преодоляване на социалното изключване, както и осигуряване на нормални условия за живот на хората от рисковите групи.