17
Сря, Юли
29 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Държавната агенция за бежанците обяви конкурс за една щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в отдел „Производство за международна закрила и административни дейности“ в Транзитен център – с. Пъстрогор.

Изискванията са:

- кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

- професионален опит не се изисква и/или V мл. ранг;

- длъжностно ниво от класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11;

- наименование на длъжностното ниво от КДА – Експертно ниво 7.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите, са:

- професионална област съгласно ПМС №125/2002 г. за утвърждаване на класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;

- компютърни умения.

Размерът на основната заплата, определена за длъжността, е от 710 лв. до 1 600 лв.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв, се ползват с предимство.

Конкурсът ще се проведе в два кръга: - решаване на тест за познания от професионалната област за длъжността и относно структурата и дейността на Държавната агенция за бежанците; - интервю.

Документи се подават до 06.12.2022 г. (включително) в звеното по човешки ресурси на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114 Б от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Телефони за контакти: 02/ 80 80 943; 02/ 80 80 944