25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград е на второ място по брой на висшистите в областта. 20,6 % от жителите след 7-годишна възраст имат придобита поне бакалавърска степен, а в Хасково те са 22,6 %. Това сочат данните от преброяването през септември 2021 г., изпратени ни от Националния статистически институт.

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в област Хасково е 35 670, или с висше образование са 17.9% от населението на възраст 7 и повече години. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 3.9 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 21.3%, а на мъжете - 14.3%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно със 4.8 и 2.9 процентни пункта.

Към 7 септември 2021 г. 89 952 лица в областта са със завършена най-висока степен средно образование. От тях 32.5% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 67.5% - професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 2 316 лица, а 3 372 лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 14 357 лица; започналите, но незавършили начално образование са 9 967 и никога не посещавалите училище са 2 072. Делът на лицата на 7 и повече години с начално и по-ниско образование в област Хасково е 13.4%.

Грамотност на населението

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. Делът на неграмотното население на 9 и повече години в областта е по-висок в селата (3.0%), отколкото в градовете (1.4%). Най-висок е относителният дял на неграмотните в областите Сливен (5.0%), Кърджали и Ямбол с по 2.6%, а най-нисък е в област София (столица) - 0.4%. За област Хасково този дял е 1.9%. Спрямо 2001 г. намалението на дела на неграмотните в областта е с 0.3 процентни пункта.

Относителен дял на неграмотните лица на 9 и повече навършени години към 7 септември 2021 година в област Хасково по общини