23
Вт, Юли
40 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград съобщава на всички ползватели на лозя – общинска собственост, находящи се в землището на гр. Свиленград, че в двумесечен срок, считано от 01.09.2022 г. следва да подадат заявление до Кмета на община Свиленград за наемане на ползвания поземлен имот.

Процедурата по предоставяне под наем на съответните имоти ще се извърши без търг или конкурс при годишна наемна цена в размер на 20.00 /двадесет/ лева/дка за срок от 5 /пет/ години. Условията са определени с Решение №962/27.07.2022г. на ОбС – Свиленград, раздел III. Пълното описание на имотите, местонахождение, площ, категория са описани в Приложение №1 към Решение №962/27.07.2022г., което е публикувано на сайта на община Свиленград www.svilengrad.bg, раздел Дейности, подраздел Общинска собственост – Обявления, и на информационното табло във фоайето на сградата на ОбА-Свиленград.

За справки и информация: 0379/74312 - ОбА – Свиленград, Дирекция „Общинска собственост и екология”.