23
Вт, Юли
36 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Конкурси за директори на две училища в Любимец обявиха от Регионалния инспекторат по образованието (РУО) в Хасково. Управленската позиция в СУ „Желязко Терпешев“ е овакантена заради пенсиониране на досегашния титуляр Мария Станкова. В НУ „Захари Стоянов“ пък мястото бе временно заето до обявяване на конкурс от Дочка Кючукова, която пое поста от пенсиониралата се Нели Белчева.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността са:

- Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

- Да не са поставени под запрещение.

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.

- Да не са лишени от правото да упражняват професията.

- Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба N2 4 от 2016 г. За заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

- Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж

- Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификщионна степен „магистър” в съответното на длъжността професионално направление съгласно класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. З не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Конкурсите за директорските позиции се провеждат в два етапа:

- Писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на казуси;

- Защита на концепция за стратегическо управление на институцията.

За участие в конкурсите са необходими следните документи:

- Заявление за участие в конкурса (Приложение N2 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата).

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация „учител”. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;

- Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж — трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;

- Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба N2 4 от 2016 г. За заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист — оригинал, за заемане на длъжностите по чл. 7, ал. 1;

- Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);

- Концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1 , 1 5 lines. Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията се подават по електронен път;

- Други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

Документите за кандидатстване се подават от 8 юли до 8 август в РУО-Хасково или на ел. поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (подписани с електронен подпис от кандидата). При подаване на документите трябва да се предоставят и оригиналите за сравняване. Лице за контакт за повече подробности: Иванка Петкова, гл. специалист „Човешки ресурси“, 038/650040.