19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Дирекция “Бюро по труда”- Свиленград уведомява работодателите от общините Свиленград, Любимец, Ивайловград, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2022 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:

• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4739 лв.;

• за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 4657 лв.;

• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 4805 лв.;

• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 9428 лв.;

• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 4972 лв.;

• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 5359лв.;

• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 7729 лв.;

• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 3880 лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безарботни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

• работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства - 5361лв.

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 12.05.2022 г. до 20.05.2022 г., включително. Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

Програми за обучение и заетост:

• Национална програма "Помощ за пенсиониране" - свободни средства - 5287 лв.;

* Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства - 1878 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Свиленград, както и на тел. 0379-7-14-72.