18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Над 80 административно-технически услуги отпадат като задължение на Община Свиленград

Промени в Наредба №10 за определяне и администратиране на местните такси и цени на услуги бяха приети на последното заседание на Общинския съвет в Свиленград.

Над 80 административно-технически и други услуги, извършвани досега от общината, отпадат. Причините са, че една част от тях са в прерогатива на други държавни институции, друга част поради отпаднала необходимост, трета е свързана с новата нормативна база.  Най-много – 48, са в раздела „Търговия, туризъм, транспорт“, свързани предимно с категоризирането на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение. Следват разделите „Нотариална дейност“/11/, „Гражданска регистрация и актосъставяне“/6/, „Устройство на територията“/5/, като тук прави впечатление, че общината вече няма да издава разрешителни за ползване на водни обекти. По 4 услуги отпадат в разделите „Кадастър“ и „Селско стопанство и екология“, в „Социални дейности“ - 3, в „ Местни данъци и такси“ -2 и др. Голяма част от отпадналите услуги досега се предлагаха безплатно от общината.

Съществени промени има в размера на местните такси. Ето и част от нововъведенията.

За ползване на тротоари, площади, пазари,тържища, улични платна и преместваеми обекти таксата е 2 лв. на квадратен метър за месец. Издаването на скица на недвижим имот вече струва от 2 до 2,5 пъти по-скъпо. От 30 на 60 лева се вдига цената на разрешителните за строеж, ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения. Три пъти по-скъпо ще се плаща за удостоверение за идентичност и урегулиране на поземлен имот. Безплатното досега разрешително за учредяване на еднократно право за прокарване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот общинска собственост става 40 лв. Платено/ 30 лв./ става и издаването на заповед за учредяване на проект за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти. От 20% до 1,5 пъти по-скъпо ще струва регистрирането и въвеждането на строежи в експлоатация.

Удостоверението за наследници от 4, 5 и 6 лева за обикновена, бърза и експресна поръчка става съответно 7, 10 и 10 лв. Препис извлечение за акт за смърт се вдига от 4 на 8 лева.

Разрешителното за търговия на открито расте от 10 на 24 лева за срок от 10 дни, а по време на традиционния панаир – от 20 на 29 лв. за 15 дни.

Годишните суми за платени паркоместа стават съответно: Първа зона – от 260 лв. на 340 лв.; Втора и Трета зона – от 170 лв. на 220 лв. Такситата ще плащат за паркиране вместо 10, 14 лв. на месец за паркиране.

Наредба №10 не бе актуализирана от 2018 г., заяви кметът на общината арх. Анастас Карчев. Тя трябваше да бъде свързана с промените на нормативната база и спазването на Закона за ограничаване на административната регулация и административния контрол върху стопанската дейност и методиката за определяне на размера на таксите и разходването им. При определяне на новите местни такси и цени на услуги сме обменили опит и с други общини. Мога да кажа, че въведените промени в Свиленградската община са напълно в рамките на нормалното, дори таксите ни са едни от най-ниските в Хасковска област, подчерта арх. Карчев.