Общество
Инструменти
Шрифт

На 24.03.2022г. от 15.00 часа, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси в голямата зала на Общинска администрация /етаж 1/ ще се проведе публично обсъждане на финансовата рамка на община Свиленград за 2022 г. при следния дневен ред:

1.Представяне на проекта за общински бюджет за 2022 г.

2.Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

3.Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите на сайта на общината и в стая № 320 в ОбА след 22.03.2022 г.