30
Чет, Май
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Нови временни противоепидемични мерки влизат в сила от 00:00 ч. на 17 февруари, съобщават от Областната администрация в Хасково:

1. При възможност, от страна на работодателите, да се въведе дистанционна работа до 50% от персонала.

2. Възстановява се плановия прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

3. Преустановява се провеждането на занимания по интереси, с изключение на тези в рамките на целодневната организация, които се провеждат без смесване от различни паралелки.

4. Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие се провеждат присъствено, след изследване за COVID-19, един път седмично, с бързи антигенни тестове на учениците и два пъти на педагогическия и непедагогическия персонал, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване, както и онези, които вече са изследвани за осъществяване на присъствено обучение.

5. Присъственият учебен процес за учениците от първи до дванадесети клас, се осъществява, при следните условия :

a) Създадена е организация за провеждане на място в училище за изследване за COVID-19, с бързи антигенни тестове, веднъж седмично (в първия учебен ден за съответната седмица) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъствено обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

b) В случай на несъгласие на родителите /настойниците/ попечителите, за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение в електронна среда.

c) Преустановява се смесването на ученици от различни паралелки в целодневна организация на учебния ден, при занимания по интереси и при групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

d) Преустановява се провеждането на организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.

e) Преустановява се присъственото провеждане на педагогически съвети, родителски срещи, заседания на обществените съвети, събрания на училищните настоятелства, квалификация на педагогическите специалисти.

f) Присъственото провеждане на олимпиади и състезания от календара на МОН, се допуска, само при :

 Провеждане на място на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, участващи в провеждане на олимпиадата или състезанието, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

 Осигурена физическа дистанция от най-малко 1,5 метра в залата.

 Носене на защитна маска за лице от всички участници по време на целия престой в училище.

g) Индивидуални дейности / индивидуални часове, консултации, индивидуални дейности за обща и допълнителна подкрепа, изпитвания за текуща оценка, изпити и др./, може да се провеждат присъствено на територията на училището /ЦСОП и без прилагане на изискванията за COVID-19, на учениците с бързи антигенни тестове, ако индивидуалните дейности, се провеждат извън времето на присъствен учебен процес на паралелките.

h) Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и педагогическия и непедагогическия персонал, носят защитна маска за лице по време на целия си престой в училище/ЦСОП, а учениците от първи до четвърти клас – извън класната стая /при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други обществени помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал/, както и в класната стая, от пристигането им в училище /ЦСОП, до приключване на изследването на ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат на теста – в дните на изследване.

i) Дейностите в училищата/ЦСОП, се провеждат при стриктен контрол по спазване на въведените правила във връзка и извънредната епидемична обстановка, указани с Насоки на министъра на образованието.

II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Хасково.

III. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ - Хасково.

IV. Настоящата заповед отменя Заповед РД-01-21/28.01.2022г. на директора на РЗИ-Хасково.

V. Дейностите, които не се преустановяват или забраняват с тази Заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповеди РД-01-973/26.11.2021г. и РД-01-968/26.11.2021г. на Министъра на здравеопазването.

VI. Заповедта, да се доведе до знанието на областния управител на област Хасково, кметовете на общини, началника на РУО-Хасково, директора на ОД на МВР-Хасково, директора на ОДБХ –Хасково – за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ – Хасково, пред Административен съд Хасково по реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.