30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На 11.02.2022 година от 14.00 часа се проведе Общо събрание на Районен съд - Свиленград, при обявен дневен ред – Обсъждане на Годишният доклад за дейността на Районен съд - Свиленград за 2021 година. Сред включената в Доклада информация е тази за кадровото обезпечение на органа на съдебната власт, за постъпленията, образуването и движението на делата, обособени по видове и групи, за тяхното приключване и резултати от обжалването и протестирането на постановени съдебни актове, както и за натовареността на съдиите в Районен съд - Свиленград.

Направена е съпоставка с данните от предходни периоди и са очертани някои тенденции и закономерности, направен анализ за причините и последиците. Включена е в доклада и информация за дейността на държавния съдебен изпълнител и на съдията по вписванията. Включена е и информация за инициативи на съда, отчет на дейностите по изпълнение на комуникационната стратегия, за организация на дейността на съда в условията на пандемия.

През 2021г. в Районен съд - Свиленград са постъпили общо 1928 дела - новообразувани, от които 946 бр. - граждански и 982 бр. – наказателни дела. В сравнение с 2020г. броят на новопостъпилите дела се е увеличил с 221, като от тях със 74 бр. повече са гражданските и със 147 бр. повече са наказателните дела. Налице е тенденция на леко увеличение на делата, което се дължи основно на повечето на брой бързи наказателни производства, образувани срещу чужденци, въпреки трайното намаляване на бежанския поток, респ. незаконното преминаване през държавната граница.

Налице е и изключителна срочност при решаването на делата, като относителният дял на свършените дела в срок до 3 месеца, считано от образуване на делото до обявяване на съдебния акт, е 91,32 % - при гражданските дела и 95,89% - при наказателните дела.

Действителната натовареност на съдиите в Районен съд - Свиленград е 40,19 % по показател „брой дела на разглеждане“ и 38,06 % по показател „брой свършени дела“, която натовареност е над средната за страната за районни съдилища извън областните центрове.

От отчетените резултати на работата се установи, че Районен съд –Свиленград е повишил качеството и бързината и на правораздавателната си дейност, така че за поредна година може да се определи като много добре функциониращ орган на съдебната власт.

Председателят на Районен съд – Свиленград съдия Живка Петрова изказа своята благодарност на съдиите и на всички съдебни служители за работата в една необичайна обстановка предвид пандемията от Ковид -19 и ги поздрави за постигнатите резултати, които се дължат преди всичко на добрата организация в съда.

На Общото събрание бе поканена и взе участие г-жа Миглена Тянкова – Административен ръководител – Председател на Окръжен съд - Хасково, която поздрави всички съдии и съдебни служители от Районен съд - Свиленград с отчетените положителни резултати на работата през 2021 г., в условията на обявената в световен мащаб пандемия от Ковид -19.

След обсъждането му Годишният доклад за дейността на Районен съд - Свиленград през 2021 г. е публикуван на официалната интернет страница на Районен съд - Свиленград.