15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Съвместна стратегия за устойчиво развитие на трансграничния регион Гърция - България 2020-2030 г. бе представена на публично обсъждане на 10 февруари 2022 г. в Голямата зала на Общинска администрация – Свиленград.

Стратегията е изготвена по проекта на община Свиленград „Green Urban Territories - Better Place to Live”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Проектът се изпълнява в партньорство между българските общини Свиленград и Любимец и от гръцка страна - общинa Волви и неправителствената организация - Димосинетеристики „EVROS“ S.A.

С мултимедийна презентация експерти от „Фиделити Груп” ООД представиха данните от проведеното проучване на територията на крайградските и полуурбанизираните територии, обхващащи общините Свиленград и Любимец. Те набелязаха силни и слаби страни, както и приоритети и цели, заложени в стратегията за развитие на региона.

В изготвянето на Съвместната стратегия за устойчиво развитие на региона, което обхваща и опазването на биоразнообразието, е извършено проучване на възможностите за „зелено“ развитие на крайградските и полуурбанизираните територии, обхващащи общините Свиленград и Любимец и изследване на практиките в селското стопанство, транспорта и туризма, които засягат биоразнообразието на тези територии.

Очертани са и перспективите за развитието на региона с оглед на възможни източници на инвестиции, различните финансови инструменти на ЕС, налични в новият програмен период, както и подхода ВОМР и неговото прилагане на територията. В стратегията е залегнала и реализация на 3 съвместни „зелени“ инициативи. В публичното обсъждане участваха заинтересовани страни, граждани и общински служители.

 

 Проект „Green Urban Territories- Better Place to Live”, акроним „GUT-BPL”, Договор за БФП № B2.6d.12, е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“