07
Вт, Фев
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2021 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път в НАП справки за платените суми, напомнят от офиса на Агенцията в Хасково.

В справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от: извънтрудови правоотношения; упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения; наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от други източници; доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, като например дивиденти и ликвидационни дялове; облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; доходи от прехвърляне на права и имущество и други необлагаеми доходи, подборно изброени в чл. 73, ал. 1 от закона. В справката работодателите обявяват и изплатените през 2021 година облагаеми доходи по трудови правоотношения, както и удържаните върху тях през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

За да улесни подаването на справките, НАП предоставя на сайта си клиентско приложение. Работодателите могат да видят декларираните от тях данни чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) и квалифициран електронен подпис (КЕП). Това са услугите „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“ и „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Получените в НАП данни от предприятията ще бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март, уточняват още от офиса в Хасково.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифата на съответния оператор.