21
Вт, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за одобрен проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – гр. Свиленград, с. Мезек и с. Пъстрогор”. Проектът е финансиран по ПРСР 2014-2020 г., процедура BG06RDNP001-19.055 на МИГ „Свиленград ареал”, "Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектът включва цялостно обновяване на три зелени площи в община Свиленград. Зелената площ в Свиленград се намира на ъгъла на улиците „Тодор Кирков” и „Кап. Петко войвода”. На площ от 2 135 кв. м ще бъде изградена детска площадка с различни детски съоръжения, монтирани върху ударопоглъщаща настилка, паркова мебел, алеи и места за отдих и игра. Специално е помислено за децата с увреждания и е предвидено комбинираното детско съоръжение да бъде подходящо за техните занимания и игри. Теренът ще бъде изцяло обновен чрез подновяване на тревния масив, храстовата и дървесна растителност. Предвидeно е и изграждане на автоматизирана поливна система за поддържане на зелената площ.

Съществуващата зелена площ в село Пъстрогор, която е със стари и негодни люлки и пързалки, ще бъде обновена с нови детски съоръжения и паркова мебел. Прилежащата подпорна стена ще бъде укрепена чрез нова каменна зидария и ограда над нея. Включени са и дейности по затревяване.

Паркът в село Мезек ще бъде благоустроен чрез почистване от стари електрически стълбове, метални конструкции и други. Ще бъде монтирано ново парково оборудване. Растителността ще бъде почистена, оформена и подрязана. Съществуващите подпорни стени от каменна зидария и стъпала ще бъдат възстановени и укрепени. Ново парково осветление ще бъде изградено в целия парк по пешеходната зона.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2023 г., а безвъзмездната финансова помощ е 151 782,22 лева. Предстои подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно ЗОП.