23
Чет, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград започна изпълнение на проект за Техническа помощ за разработване на интегриран проект „Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в ИБР на България“ (BULADAPTECOS). Проектът се финансира по Програма LIFE. Водещ партньор е община Пловдив, а асоциирани бенефициенти са общините Свиленград, Казанлък, Родопи, Първомай, Пещера, Белово, както и дружество „ИнфоЛогика“.

Проектът за техническа помощ представлява техническа подготовка за разработването на интегрирания проект, който ще се ползва в мултирегионален мащаб на територията на басейна на реките от Източнобеломорски регион в България. Крайният срок за кандидатстване с пълното проектно предложение на интегриран проект „Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в ИБР на България“ пред програма LIFE е 07.04.2022 г.

Водещата му цел ще бъде да предложи екобазирано решение за предварителна защита на риска от бедствия – наводнения и отводняване при интензивни превалявания. С цел постигане на по-голям ефект на резултатите от интегрирания проект са включени и общините Кърджали, Ямбол и Девин. Дейностите, които са предвидени в проектното предложение за Община Свиленград, са свързани с укрепване дъното на река Марица в участъка попадащ в урбанизираната територия и благоустрояване на територията в речното легло, подобряване на техническото състояние на съоръжение за контролирано отвеждане на дъждовни води, ивично залесяване и др. Целта е превенция от наводнения и запазване на биоразнообразието.

През месец януари се проведе първа среща на всички партньори, участващи в реализацията на проекта за Техническа помощ. Тя беше проведена в онлайн платформата на община Пловдив E-Gov-Box. Всеки един от партньорите представи членовете на своите екипи и бяха коментирани основни координационни въпроси по изпълнение на дейностите по проекта.