23
Чет, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Престъпността сред подрастващите се е повишила в сравнение с тази през последните няколко години, пише в отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Свиленград за 2021 г., чийто председател е зам.-кметът Мария Костадинова. Децата от ромски произход продължават да преобладават като основен контингент в извършването на противообществени прояви.

Причините за регистрираните нарушения могат да се обобщят като: липса на адекватен и ефективен родителски контрол, засилващо се чувство за безнаказаност, продължителна финансова нестабилност в семействата им, незачитането на авторитети и институции, крайно закрепен и погрешно формираща се ценностна система, ниска мотивация за учебна дейност, нисък праг на търпимост и толерантност помежду си в общуването им и др.

През изтеклата година има заведени 31 възпитателни дела, всички по преписки на Районна прокуратура – Хасково, Териториално отделение - Свиленград. Общият брой на малолетните и непълнолетните лица във възпитателните дела е 27, като всички са момчета. Срещу две малолетни и едно непълнолетно момче са заведени и разгледани повече от две възпитателни дела. За сравнения през 2020 г. възпитателните дела са били 29, а през 2018 г. – 7. 

Наложените възпитателни мерки за 2021-ва година са 47. С най-голям ефект сред подрастващите са били: предупреждение (17 деца); поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи (7 деца); задължение да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението (6 деца); поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател (5 деца); задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото (4 деца); забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения (2 деца); задължение да се извини на пострадалия (2 деца); забрана да се среща и установява контакт с определени лица (2 деца); забрана за напускане на настоящия адрес (2 деца). Наложена е и една възпитателна мярка на родител. Делата са били повдигнати заради кражби на велосипеди, пари, златни накити и смартфони от частни домове, кражби на емблеми на автомобили, агресивни действия между съученици, нарушаване на обществения ред, повреждане на общинско имущество, бягство от дома, управление на МПС без свидетелство.

Имало е леки затруднения при разглеждането на възпитателните дела, но благодарение на съдействието на РУ-Свиленград казусите са се решавали бързо. Не са регистрирани прояви и конфликти между деца от различни етнически групи и произход. Сред подрастващите няма установени такива, споделящи идеи или принадлежащи към радикални и екстремистки групи. През 2021 г. няма настанени малолетни и непълнолетни в социално-педагогочески интернат или възпитателно училище. Има двама осъдени непълнолетни, като единият е на „Пробация“, а другият е „Ефективно“ – настанен в Поправителен дом.

През миналата година представители на МКБППМН са участвали в различни съвместни проверки с РУ-Свиленград и отдел „Закрила на детето“ за присъствието на малолетни и непълнолетни лица без придружители по нощните и увеселителни заведения, както и на различни други обществени места по различни нормативи и законови разпоредби. Проведени са 22 специализирани полицейски проверки, като са били съставени пет акта за установено административно нарушение по Закона за закрила на детето. 15 деца пък – 5 малолетни и 10 непълнолетни, са били насочени от МКБППМН към отдела „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Впрочем, към МКБППМН – Свиленград има изграден и функционира Център по проблемите на детската личност. В него всеки работен ден от 15:00 до 17:00 ч. дават дежурства педагози и психолози – обществени възпитатели към комисията. Извършва се корекционно-възпитателна и превантивна дейност с малолетни и непълнолетни, провеждат се индивидуални и групови психологически консултации на деца и родители, осъществяват се тренинги, обучения и ролеви игри. През 2021-ва година са проведени 86 индивидуални консултации. Най-висок е броят на консултациите за употребата на тютюневи изделия – с 10 малолетни и 20 непълнолетни, следват тези за употребата на алкохол – с 8 малолетни и 17 непълнолетни, и на наркотици – с 3 малолетни и 4 непълнолетни. С 13 деца – 3 малолетни и 10 непълнолетни, са били проведени консултации, свързани с асоциалното им поведение, а с 6 малолетни и 5 непълнолетно са били проведени консултативни разговори по темата за насилието между деца.

Представители на МКБППМН участват в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В община Свиленград има сформирани три екипа за действие по механизма. Общо са били посетени над 300 адреса и семейства на деца, подлежащи на обучение. Има съставени и 5 акта на семейства, които не водят отрочетата си на училище. Глобите по закон са от 50 до 150 лева. 

СМ