25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На 19.01.2022 г. /сряда/ от 14:00 часа в Заседателната зала в сградата на ОбА – Свиленград, ет. 1 ще се проведе начална пресконференция по проект „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци”, АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0076-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”.

На публичното събитие ще бъде представен проектът – целите, дейностите и очакваните резултати.