Общество
Инструменти
Шрифт

Екипи на отдел "Статистически изследвания – Хасково към Териториалното статистическо бюро – Юг в Пловдив започнаха анкетно проучване на тема „Изследване на насилието, основано на пол“. То се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз, като се използва единна методология и инструментариум, разработени и утвърдени от Евростат- статистическата служба на ЕС.

Анкетьори вече посетиха Свиленград, където на въпросите в изследването отговарят в 24 домакинства. В списъка са и 8 домакинства в Любимец. Обект на наблюдение са жени на възраст от 18 до 74 години, членове на домакинствата , попаднали в извадката. Във всяко избрано домакинство е анкетирана само една жена, като изборът ѝ отново е случаен.

Хасковска област фигурира в проучването с 240 домакинства.

Основната цел на проучването в страните от ЕС е да се осигурят съпоставими статистически данни за разпространението на насилието, основано на пол. Персоналното интервю „лице в лице“ се осъществява с участието на специално обучени анкетьори, служители в статистическите отдели, които се легитимират със служебна карта.

Събраната информация ще бъде използвана само за статистически цели и нейната конфиденциалност се гарантира от разпоредбите на Закона за статистиката.

Наскоро Европейският парламент призова насилието, основано на пол, да се третира като "особено тежко престъпление с трансгранично измерение".

СМ