23
Чет, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

С пълно мнозинство – 18 гласа „за“ от 18 присъстващи, Общинският съвет /ОбС/ в Свиленград единодушно прие решение против закриването на Районния съд в града и преместването му в гр. Харманли.

Това стана на извънредно заседание днес, 7 юни. Решението ще бъде изпратено до Висшия съдебен съвет, министъра на правосъдието, омбудсмана на Република България, областния управител.

В пленарната зала общинският съветник от ГЕРБ адв. Георги Еленков подробно разясни негативните последствия от готвената структурна промяна, като подкрепи становището си с конкретни факти и направи дори сравнение между социално-икономическите показатели, географското местоположение и др. на двете общини. Той посочи и предимствата на тукашния съд по отношение на материална база, вътрешна организация на работата и пр.

Както „Старият мост“ пръв и подробно писа, Районен съд – Свиленград ще бъде закрит. Той вече няма да бъде самостоятелен орган на съдебната власт, а ще се трансформира в териториално отделение на Районен съд – Харманли. Тази промяна се предвижда в разработения от Висшия съдебен съвет Модел № 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища. В цялата наша област със статут на районни съдилища остават Хасково, Димитровград и Харманли, всички останали ще бъдат техни териториални подразделения. Любопитно, че, например, районният съд в Елхово остава.

Още след публикацията по темата в сайта stmost.info и във в. „Старият мост над 1 400 граждани са се подписали в организираната подписка. В момента те вече са повече от 1 500, като събирането на подписи продължава. Граждани, юристи, адвокати са излезли и с протестна декларация, подкрепена с подписи, положени на 126 страници, съобщи председателят на ОбС адв. Таня Коларова на извънредното заседание.

С позиция относно готвената промяна в защита на запазването на Районния съд в Свиленград е излязъл и кметът на общината арх. Анастас Карчев, чието становище е публикувано на сайта на Висшия съдебен съвет.

Пак там са поместени и мненията по щекотливия въпрос от съдии и съдебни служители от Районен съд – Свиленград, и на адвокати, практикуващи в РС – Свиленград.

СМ

Поместваме отделно решението на Общински съвет – Свиленград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и като взе предвид изложеното в предложение с вх. № ВЖМ-108/01.06.2020г. и решение на Съдийската колегия на ВСС от 18.05.2021г. , с което е дадена възможност на местната власт да изрази становище по реформата на съдебната карта и след проведеното обсъждане на реформата на съдебната карта, предложена в Доклад по Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратура” по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление”2014-2020г. , ОбС- Свиленград

Р Е Ш И :

ОбС - Свиленград изразява несъгласието си с Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратура” по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление”2014-2020г. и настоява за неговото неприемане.

Мотиви:

Предлаганият модел ще доведе до изключително затрудняване и/или до невъзможен достъп до правосъдие на голяма част от населението в региона, както и на останалите лица – български и чужди граждани, имащи нужда от правосъдие и правна защита на техните права и законни интереси.

Моделът предвижда закриването на Районен съд Свиленград като самостоятелен орган на съдебната власт и трансформирането му в териториално отделение на Районен съд Харманли. Предвижда се промяна в родовата подсъдност на граждански и наказателни дела. Предложението по модел 4 е на районните съдилища да останат подсъдни всички искове по граждански дела с цена на иска до 2000 лв., промяна в родовата подсъдност на вещните дела (без делбите и тези по Закона за наследството), както и на делата по СК само по шифър 0102-1 (развод по исков ред и недействителност на брака), като последните две групи дела станат подсъдни на ОС като първа инстанция .

Предлага се и промяната на родовата подсъдност на част от наказателните производства от общ характер, които да бъдат разглеждани като първа инстанция в окръжен съд. За Свиленградския съдебен район това включва наказателните производства за незаконно преминаване на държавната граница, които следва по предложения модел да бъдат разглеждани от териториално отдалечен от границата на страната съд и което е свързано със значителни неудобства и материални разходи както за участниците в производството, така и за самата държава.

Не е отчетено, че на територията на Община Свиленград функционират структурни звена на Агенция „ Митници ”, РУ на МВР, Гранична полиция, следствени органи, места за настаняване на незаконно преминали границата лица, бежанци и др.

Районният съд исторически е бил основно звено на съдоустройствената система и поради това, неговата дейност стои най-близо до гражданите.

Отношението на местната общност към предлагания модел е негативно . Несъгласието си гражданите и практикуващите юристи на територията на Община Свиленград са обективирали в многочислени граждански подписки.

Обявеният модел няма да постигне целите, които преследва. Притеснително е, че предлаганият модел не е подложен на широко обществено обсъждане.

С предложения модел ще бъдат накърнени правата на жителите на Община Свиленград и Община Любимец, и най-вече на правото им на достъп до правосъдие, представляващо безспорно и неотменимо право, което следва да се осъществява безпрепятствено.

Предложеният модел предвижда съдът в гр. Елхово и съдът в гр. Балчик, въпреки неголямата им натовареност да останат, като самостоятелни съдебни органи с аргумента, че се намира в граничен район. С оглед на това несправедливо е ,че не е отчетен фактът ,че Районен съд Свиленград също се намира в граничен район- на две граници и към него може да бъде създадено териториално отделение, в което да бъде трансформиран районният съд в гр. Ивайловград. Предлагания модел ще доведе до негативни последици за социално-икономическото развитие на Община Свиленград, ще доведе до загуба на работни места / адвокати, адв.сътрудници, преводачи, вещи лица и др /. Посоченото ще се отрази негативно на всички малки населени места, включително на Свиленград. Ще доведе до влошаване на цялотния процес на правораздаване, до оскъпяването му, до деквалификация на практикуващите юристи в малките населени места и др

. Решението да се изпрати до ВСС, Омбудсмана на Република България, Министъра на правосъдието и Областен управител на Хасковска област.

Председател на Общински съвет Свиленград : / Таня Коларова- Великова /