17
Сря, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова свика спешно онлайн заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с установеното на 23 април 2021 г. огнище на Инфлуенца А (грип) в с. Криво поле.

На срещата директорът на ОДБХ-Хасково д-р Георги Илиев запозна присъстващите с епизоотичната обстановка в областта. Той заяви, че съгласно Заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по безопасност на храните от днес стартира евтаназирането по хуманен начин на всички засегнати от контакт птици от животновъдния обект. Също така от днес е започнало превантивно вземане на проби за Инфлуенца от всички по-големи ферми за отглеждане на птици в областта.

Във връзка със Заповедта на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните Областната епизоотична комисия взе решение със заповед на Областния управител на област Хасково да бъдат въведени следните ограничителни мерки за недопускане разпространението на болестта:

1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се запознаят членовете с епизоотичната обстановка и да се набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на заболяването Инфлуенца А (грип) по птиците на територията на съответната община.

2. Определят се предпазна зона и наблюдавана зона около животновъдните обекти, в които са констатирани засегнати и контактни птици, както следва: три (3) км. предпазна зона, в която влизат следните населени места в област Хасково: общ. Хасково – с. Криво поле, с. Корен и с. Момино; десет (10) км. наблюдавана зона, в която влизат следните населени места в област Хасково: общ. Хасково – с. Елена, с. Книжовник, с. Малево, с. Манастир, с. Динево, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Подкрепа; общ. Харманли – с. Славяново, с. Болярски извор; общ. Стамболово – с. Малък извор, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Кралево, с. Гледка, с. Стамболово, с. Царева поляна и с. Жълти бряг.

3. Забранява се разселването на птици за подновяване на дивечовия запас „в“ и „от“ зоните по точка 3 до отмяната на настоящата заповед.

4. Забранява се отглеждането на домашни птици на открито „в“ и „от“ зоните по точка 3 до отмяната на настоящата заповед.

5. Кметовете на общини незабавно да предприемат действия за преброяване на животновъдните обекти за отглеждане на птици, намиращи се в селищата, разположени в зоните по точка 3 от настоящата заповед. Данните от извършеното преброяване да бъдат предадени в Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково за предприемане на последващи действия по компетентност.

6. Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково незабавно да приведе службата в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на заболяването Инфлуенца А (грип) по птиците.

7. Да се проведат информационни кампании на собствениците на домашни птици, ловците, ветеринарномедицинските специалисти за спазване мерките за биосигурност, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета на съответното населено място при отклонения в здравословното състояние или завишена смъртност на отглежданите птици.