26
Пон, Фев
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Отдел „Статистически изследвания-Хасково“ на Териториално статистическо бюро „Юг“-Пловдив започна анкетно проучване „

Статистика на доходите и условията на живот 2021“. То е част от изследванията, включени в Европейски регламент, и се отнася до събирането на актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Анкетьори ще посетят домакинства в Свиленград, Сива река и Левка. От община Любимец са включени общинският център и Малко градище.

Ще бъдат събрани данни за размера на домакинството, форма на собственост на жилището, възраст, пол, образование, семейно положение, икономически статус и други данни за членовете на домакинството. Изследването обхваща и структурата на доходите от работна заплата, социални помощи и др. В анкетата фигурират също въпроси за типа и обзавеждане на жилището, проблеми, свързани с жилището и квартала , достъп до образование, здравен статус и достъп до здравно обслужване. Предмет на проучването са и икономическа та активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години , социални услуги и програми и участие на домакинството в тях.

Домакинствата са включени в извадката чрез случаен подбор, с който се гарантира представителност на резултатите. Анкетьорите за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника са специално обучени. зследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

СМ