22
Сря, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На 11 март 2021 г. в зала „Любимец“ кметът на община Любимец инж. Анастас Анастасов представи отчет за изпълнението на Бюджет 2020 г.

По време на представянето в залата присъстваха председателят на Общински съвет Мария Станкова, главният счетоводител на общината Николай Ценов и ръководният екип от общината, които имаха готовност да отговарят на въпроси, свързани с отделните части от отчета на бюджета.

В хода на изложението кметът представи изпълнението на бюджета на община Любимец, който към 31.12.2020 г. възлиза на 12 516 069 лв. по приходите и разходите. От тази сума за държавни дейности са изразходени 8 254 776 лв., за местни дейности 4 013 576 лв., а дофинансирането на държавни дейности за сметка на местни приходи е в размер на 247 717 лв.

В приходите с държавен характер изпълнението е в размер на 8 254 776 лв., от които приходи и доходи от собственост 1 949 лв. и обща допълваща субсидия 5 689 583 лв. Получените целеви трансфери са в размер на 1 084 896 лв.

В приходите с общински характер изпълнението е в размер на 4 261 293 лв. При имуществените данъци изпълнението е 99,7%, или при план 726 600 лв., изпълнението е 724 228 лв. При приходи и доходи от собственост изпълнението е 93,8 %, а при приходите от общински такси изпълнението е 96,3 %. В тях влизат такса „Битови отпадъци“, при които при план 680 000лв., изпълнението е 671 329 лв, или 98,7 %.рез 2020 г. община Любимец погаси дългосрочен безлихвен заем към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в размер на 50 000 лв. Успя да погаси и дългосрочен кредит към ОББ АД, също в размер на 50 000 лв.

По приходната и разходната част на бюджета просрочените задължения към 31.12. 2020 г. са в размер на 1 470 лв.

Просрочените вземания на общината са в размер на 729 670 лв. В тях влизат неизплатени суми от наеми - 8 445 лв, такси Детски ясли - 155 лв., такси Детски градини - 5 690 лв., такса Битови отпадъци - 406 951 лв., Патентен данък - 3 151 лв., Данък недвижими имоти - 60 412 лв., Данък върху превозните средства - 240 408 лв. и други данъци 4 458 лв.

Разходваните средства от Европейския съюз са в размер на 2 993 891 лв. В тази сума влизат средства, администрирани от Националния фонд 174 525 лв., от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” 2 228 507 лв. и други средства от ЕС 590 859 лв.