28
Пон, Ное
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

- Г-жо Георгиева, изминаха два месеца от встъпването Ви в длъжност. Как се чувствате на зам.-кметския стол?

- Искам да кажа, че длъжността заместник-кмет е преди всичко отговорност за мен. През изминалите два месеца имах възможност да се запозная с екипа и динамиката на работата в администрацията. Със съдействието на колегите бързо навлизам в естеството на моята сфера на дейност, която е много разнородна. Задачите не са малко, но ги решаваме успешно благодарение на професионализма на кмета арх. Анастас Карчев, с който се работи много лесно.

- Дейностите, за които отговаряте в общинската администрация, са от хуманитарната сфера. От началото на тази година общината поема три нови социални услуги. Бихте ли обяснили какво включват те и какво се променя при обслужването на потребителите?

- В условията на пандемия общината реагира бързо и адекватно и разшири обхвата на патронажната грижа по проект към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Компонент 3. Извършваха се услуги, чиято цел бе подпомагане във връзка с разпространението на COVID-19. Проектът приключи през декември и общината отчете неговото успешно изпълнение. Въпреки че проектът завърши, общината реши в подкрепа на хората да продължи предоставянето на услугите и те бяха поети от Домашния социален патронаж. На телефони 0379/72293, 0886030229 и 0887722606 лица, които са карантинирани, трудноподвижни или болни, могат да подадат заявка и ще им бъдат доставени на място в домовете им храна, вода, хранителни продукти, лекарства. Могат да заявят също и заплащане на битови сметки и получаване на неотложни административни услуги. Към същата програма „Развитие на човешките ресурси”, Компонент 2, продължава проектът за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Бе закупен автомобил за достигане до всички села на територията на общината. Дейностите са насочени изцяло към възрастни хора и лица с увреждания, които имат нужда от почасови услуги по домовете. Извършват се рехабилитация след инсулт или инфаркт и фрактури на крайниците, измерване на кръвно, смяна на превръзки, поставяне на инжекции и други. За първи път общината предоставя услугата „Топъл обяд”. Тя е по проект към Оперативна програма за храни. Предназначена е за лица без доходи или с ниски доходи, хора, които са на възраст или с увреждания и поради това са с по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията, както и за лица, поставени под карантина, но без доходи и без близки, които да им окажат подкрепа. Услугата могат да ползват и хора на социално подпомагане, които в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. „Асистентска подкрепа“ е нова специализирана услуга съгласно Закона за социалните услуги и е делегирана от държавата дейност. Тя е с цел обгрижване на нуждаещи се жители на Свиленград и селата. Нейни ползватели могат да са лица в надтрудоспособна възраст, които не могат да се обслужват сами и нямат решение от ТЕЛК, деца и пълнолетни с трайни увреждания и определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа по Закона за личната помощ и друга програма за асистентска подкрепа. До 4 часа дневно всеки работен ден тези наши съграждани ще получават почасова помощ в домашна среда. По тази услуга ще осигурим работа на безработни хора, които да извършват помощта. Те ще бъдат назначени на длъжност „Социален асистент”.

- Какви инициативи предвиждате в сферите на образованието, културата, туризма, спорта в условията на КОВИД – пандемията? Кои традиционни събития и прояви в близко бъдеще няма да се проведат или ще преминат по начин, съобразен с въведените противоепидемични мерки?

- В проекта на бюджета на Община Свиленград за 2021 г. сме заложили амбициозни Културен и Спортен календар, които ще ни позволят да организираме и проведем значими събития, като продължение и надграждане на качествените културни и спортни прояви, които общината всяка година предлага на своите граждани с различни интереси и от различни възрасти. Предвид удължения до 30.04.2021 г. срок на въведените временни противоепидемични мерки на територията на страната, засега не предвиждаме отмяна на планувани събития. За този период ще се състоят всички изяви в града и населените места на общината, но в по-малък формат, по възможност на открито и по начин, съобразен с изискванията на Министерство на здравеопазването. От 1 февруари се възобновиха и занятията на творческото, танцовото и музикалното изкуство, макар и при използване на 30% от капацитета на помещенията и спазване на физическа дистанция. На сайта на общината вече е публикуван събитийният календар за месец февруари и се надяваме, че ще се върви към плавно и поетапно излизане от кризата чрез взаимни отговорни действия.

- Стартира строителството на новата детска градина „Снежанка“. Кога ще бъде завършена и на какви съвременни изисквания ще отговаря? Някои участници в социалните мрежи твърдят, че част от досегашния терен на детската градина ще бъде разпродадена. Какво бихте им отговорили?

- Стартът на стоителството на новата сграда на ДГ „Снежанка” бе 10.12.2020 г. и по индикативни времеви разчети периодът на строителството и въвеждането в експлоатация, както и провеждането на обществените поръчки за оборудването и обзавеждането ще ни позволи да влезем в новата сграда за началото на новата учебна 2021/2022 година. С Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини министърът на здравеопазването е определил всички здравни изискванията към сградите и помещенията, към оборудването и обзавеждането на помещенията, към факторите на средата и към дейността на всяка детската градина. В новата ДГ „Снежанка” ще бъдат спазени всички изисквания, включително и тези в последните изменения и допълнения на наредбата от месец октомври 2020 г. Всичко това е поредно доказателство за дългогодишната и последователна политика на ръководството на Община Свиленград за създаване на възможно най-добри условия за обучение и възпитание на децата и работна среда за персонала на детските градини. Никаква част от терена на детска градина „Снежанка” няма да се разпродава, целият обект е включен в новия проект за модерна сграда и красиво оформено зелено пространство.

- Ще има ли промени в таксите за детските градини и яслите тази година. Може ли да се гарантира стопроцентов обхват на желаещите да постъпят в тях.?

- С Решение №381 от 30.12.2020 г. Общински съвет-Свиленград прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград. В докладната записка на кмета на община Свиленград – арх. Анастас Карчев, бяха предложени и приети промени в Раздел III - Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги. Първата значима промяна се изразява в това, че дължимата от родителите такса за ползване на детска ясла и детска градина от двукомпонентна става еднокомпонентна, т.е. за разлика от досега дължимите такси от две части – постоянна и пропорционална, таксата вече е една – дневна такса за издръжка на дейности, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности и не се финансират от държавния бюджет. Таксата се изчислява за присъствен ден и е в размер на 1.90 лв. за детската ясла и 2.50 лв. за целодневна детска градина за децата, за които предучилищното образование не е задължително /от 2 до 4 г./ Този начин на формиране на таксите е благоприятен за родителите, защото води до намаляване размера на дължимата такса. Ето и един пример като доказателство: родителите на дете от детска ясла с реални посещения за месеца 10 дни /това е средната месечна посещаемост за детска ясла/, са плащали по досегашната наредба 24.00 лв., а с новите изменения ще платят 19.00 лв., родителите на 4-годишно дете от детска градина с реални посещения за месеца 15 дни/това е средната месечна посещаемост за детска градина/, заплащаха по досегашната наредба 42.00 лв., а с новите изменения ще платят 37.50 лв. Освен това в чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от наредбата са посочени 9 категории деца, чиито родители не заплащат дължимата дневна такса или заплащат 50% от нея. Втората промяна в наредбата е продиктувана от изменението на Закона за предучилищното и училищното образование и актовете по неговото приложение. В бр. 82 от 18.09.2020 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с който са приети нови текстове в чл. 283. В същия е предвидено, че държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите, за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на общината, като не по-малко от 50 % от сумата следва да се използва за пълно подпомагане заплащането на таксата от родителите. След направените разчети е утвърден следният подход: В чл. 28а, ал. 1 от наредбата са посочени 12 категории деца в задължителна предучилищна възраст, чиито родители няма да заплащат дневна такса за дейностите по хранене /която е в досегашния си размер - 1.80 лв. за храноден/. Съгласно чл. 28а, ал. 2 от наредбата, за всички останали деца в задължително предучилищно образование дневната такса за дейностите по хранене се заплаща с намаление от 0.20 лева за храноден /т. е. таксата е 1.60 лв. за храноден/ за периода от 01 септември до 31 май. Считаме, че в резултат от приложението на новите правила за таксите ще се подобри достъпът до предучилищно образование и ще се осигури пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система на Община Свиленград, с оглед осигуряване подкрепа на всяко дете и формиране у децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

- Наближават парламентарните избори. По всички личи, че те ще се проведат в условията на пандемия. Какви мерки ще предприемете, за да се гарантира участието във вота на карантинираните, хората с увреждания, настанените в болницата за лечение?

- Както при всеки вид избори, при организационно-техническата подготовка и на предстоящите парламентарни избори ще се спазват всички решения, приети от ЦИК. Правилата, които ще приеме ЦИК за провеждането на изборите в условията на пандемия, ще бъдат спазени, за да се гарантира участието във вота на карантинираните, хората с увреждания и настанените в болницата за лечение.

Интервюто взе: Николай КОЛЕВ