14
Пет, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Министерството на околната среда и водите е изработило проект за обявяване на защитена зона „Сакар“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Тя обхваща землищата на Свиленград и селата Варник, Генералово, Дервишка могила, Димитровче, Капитан Андреево, Костур, Левка, Лисово, Маточина, Михалич, Младиново, Момково, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна гора, Райкова могила, Сладун, Студена, Чернодъб и Щит, а в община Любимец - Васково, Георги Добрево, Йерусалимово, Оряхово и Любимец,

Предмет на опазване в защитената зона са тревни и храстови площи, крайречна растителност, гори от дъб, габър ,сребролистна липа. В списъка на бозайниците са вълк, пъстър пор, видра, лалугер, дългокрил прилеп. 4 вида костенурки фигурират в графата земноводни и влечуги.Вписаната е и бисерната мида, която е застрашена от изчезване.

Целта на защитената зона е опазване на природните местообигания, поддържане на природозащитното им състояние като част от европейската мрежа натура 2000.

В границите на защитената зона се забраняват движението на мотоциклети и провеждането на състезания с МПС извън съществуващите пътища, търсенето и проучването на полезни изкопаеми като строителни и скално облицовъчни материали, Не се разрешава разораването и залесяването на ливади, пасища, поляни, премахването на синори и единични и групи дървета, употреба на пестициди , минерални торове и други химикали, които не са регистрирани от съответните ведомства. Паленето на стърнища, на растителни ивици, добив на дървесина също са в забранителния списък.

Нарушителите носят отговорност съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Проектът на заповедта за зона“Сакар“, който подлежи на обществено обсъждание, е достъпен в сайта на министерството и в Регионалната екоинспекция в Хасково. В едномесечен срок заинтересованите институции, организации и лица, могат да представят в министерството мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените режими, напомня ведомството.

На същата процедура подлежи и проектът на заповед за обявяване на защитена зона „Остър камък“. В нея влизат и землищата на с. Белица и град Любимец.