15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

30 октомври е крайният срок за подаване на молби

1323 молби за отпускане на целева помощ за отопление са подадени до 21 октомври т. г. от жители в Свиленградската и Любимецката общини, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане“.

Тя се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември до 31 март. До момента са одобрени и издадени заповеди на 520 правоимащи в Свиленград и на 516 – в Любимец. За всяко домакинство целевата помощ е на стойност 495, 80 лв. и може да се ползва както в натура, така и в пари. 435 свиленградчани са предпочели тя да има финансово изражение. От тях 105 са заявили, че ще използват средствата за заплащане на ел. енергия. Едва 85 са пожелали да получат помощта в натура – дърва и въглища. В Любимец всички ще получат помощта под формата на пари за твърдо гориво.

Изплащането и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша – за ноември и декември не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта, и до 31 януари - за месеците януари, февруари и март.

Подаването на молби-декларации започна на 1 юли, като крайният срок е 30 октомври. До 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и определя правото на помощта.

Право на помощта имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на следните условия:

- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни);

- да не са продавали недвижимо имущество през последните 5 г. ;

- да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца.

- спестяванията да не надхвърлят 500 лв. на член от семейството.

СМ