12
Пет, Апр
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На 15 октомври изтича срокът за подаване на молби

Еднократна помощ от 250 лв. ще получат семействата на 170 първокласници в Свиленградската и Любимецката общини. От 179 подадени молби досега само 9 не са одобрени, заяви директорът на дирекция „Социално подпомагане“ Петя Колева.

Правоимащите в Свиленград са 101, а в Любимец – 69. Сумата се изплаща на два пъти, като 50% от нейния размер се превежда след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а останалите 125 лв. - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. До момента от „Социално подпомагане“ са изплатили 21 250 лв.

Право да получат помощта имат семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път.

Средствата се отпускат при задължително условие средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лева.

Еднократната помощ се предоставя при горните условия независимо от дохода на семейството за:

- деца с трайни увреждания;

- деца с един жив родител;

-деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Получена помощ се възстановява, ако:

- детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

- ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

-ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Приемането на молби, което започна на 1 юли, продължава до 15 октомври, когато е последният срок.

Същата еднократна помощ от 250 лв. за пръв път тази година получават и правоимащите осмокласници. Средствата се дават като компенсация за преодоляване на последствията от обявената коронавирусна пандемия. До момента са одобрени 131 молби – 89 за Свиленград и 42 – за Любимец, като крайният срок за подаване на молби също е 15 октомври.

За да бъде отпусната еднократната помощ за осмокласници, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Средствата са обвързани с посещение на държавно или общинско училище и ще се изплащат на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

СМ