04
Пон, Мар
29 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

През миналата година сдружението ни е изразходвало 156 186 лв.

- Г-жо Янева, бихте ли обяснили накратко какво представлява Местна инициативна група Свиленград Ареал?

- Местна инициативна група „Свиленград Ареал“ е сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност. Сдружението е регистрирано през 2010 г. и представлява публично-частно партньорство с участието на местната власт в лицето на Община Свиленград, местния бизнес и гражданския сектор.

Сдружението има за цел да подпомага устойчивото и конкурентно способно развитие на територията на община Свиленград чрез планиране и управление на стратегия за местно развитие. Да развива и утвърждава европейски практики и подходи за териториално интегрирано развитие на селските райони, да работи за повишаване на качеството на живот на територията на община Свиленград и др. МИГ постига тези цели чрез изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/. Структурата на МИГ са състои от Общо събрание, Управителен съвет и Оперативен екип. Общото събрание е от 15 члена, като има един представител на публичния сектор , седем – на стопанския и седем – на нестопанския. Управителният съвет е от 7 члена, а оперативният екип от 5 - изпълнителен директор, двама експерти СВОМР, счетоводител и технически асистент. Дейността на сдружението се финансира от Програма за развитие на селските райони/ ПРСР/.

- Какви обществени поръчки възлагате и как подбирате изпълнителите им?

- Всяка календарна година обществените поръчки се планират на база на одобрения годишен бюджет от страна на МЗХГ. Графикът за възлагане на обществените поръчки си одобрява от Държавен фонд „Земеделие“ и стойностите за всеки един разход е определен в Наредба № 1/22.01.2016 г за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“. Към момента всички сключени договори попадат в приложното поле на чл. 20 ал. 4 от ЗОП, поради което МИГ сключва договорите си директно. Изпълнителите се подбират на основата на няколко принципа – изградено през годините на професионален стаж доверие с различни контрагенти, а при по-специфичните услуги се допитваме до колеги от други МИГ за препоръки от тяхна страна. Има различни фирми, които идват при нас да предлагат услугите си. С някои от тях сме сключвали договори и, ако сме доволни, ги търсим отново, ако ли не, не ги търсим повече.

- Казахте, че подбирате изпълнителите на обществените поръчки по няколко принципа, като посочвате „изградено през годините на професионален стаж доверие с различни контрагенти“. Бихте ли посочили конкретни примери?

- На сайта на МИГ са качени всички договори, които са сключвани от подписване на Договора за финансиране на Стратегията до момента – 2018-2020 г. От там са видни всички контрагенти за отделните услуги и доставки с които МИГ е сключвала договори.

- Какви договори имате сключени през тази година, с кого и на каква стойност?

- Всички сключени договори са качени като информация на сайта на МИГ, като за 2020 г. до момента са сключени 20 договора.

- Колко проекта досега са реализирани с помощта на МИГ Свиленград?

- Към момента има два приключили договора. Първият е на „Стелман“ ООД, който беше финансиран по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. На 15.08.2020 г. фирма „ МИГ-94“ ЕООД приключи изпълнението на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма "МИГ-94" ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г

. - Казахте, че първият проект, който е приключен по договор с Вас, е на „Стелман“ ООД. Това е бетоновият възел на бившия кмет Георги Манолов. Защо, според Вас, съвсем доскоро само тази фирма е финализирала проект и е получила финансиране?

- Договорът със „Стелман“ ООД е сключен през месец декември 2019 г. и бенефициентът успя да приключи с изпълнението на заложените дейности в рамките на 6 месеца. Както казах, вече имаме още един финализиран проект, а до края на годината ще бъде приключен и трети.

- Какви проекти в момента са на дневен ред?

- Към момента МИГ е провела 12 процедури по оценка на проектни предложения. В процес на оценка е 1 процедура по Програмата за развитие на селските райони. Одобрени са 43 проектни предложения. Имаме сключени общо 15 договора, от които 3 проекта по Програмата за развитие на селските райони, 2 – Иновации и конкурентоспособност, 7 – Развитие на човешките ресурси и 3 – Наука и образование и интелигентен растеж. Има голямо забавяне от страна на ДФ „Земеделие“ по одобрение на оценките и това бави много сключването на договорите с одобрените кандидати по Програмата за развитие на селските райони. На 11.08 приключи набирането на проектни предложения по мярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони, като след това нямаме предвидени повече обявления за набиране на проекти.

- Един от договорите, които сте сключили, е с „Атанас – Ф“ ЕООД за „Създаване и реализиране на публикации в печатна и електронна медия“ . Всъщност това е фирмата, чийто е сайтът е-свиленград и която до миналата година издаваше в. „Мост.“ Договорът е за периода 20.02.2020 -31.12.2020 г. и е на стойност 7 200 лв/ 20 бр. публикации по 360 лева/. Коя печатна медия на фирмата сте имали предвид сега? Със същата фирма имате сключен договор за периода 10.09.1018 г. - 30.01.2019 г. за сумата от 4 660 лв. За същата сума имате сключен договор и за периода 01.02.1019 г. - 31.12.2019 г. Как предварително раздавате едни и същи пари за различни периоди от време на една и съща фирма и на какво основание?

- За всяка календарна година МИГ има одобрен бюджет от МЗХГ. На база на заложените суми в бюджета МИГ сключва съответните договори съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки. Всяка година МИГ планира определен брой публикации и залага средства за тях. Заплащането на услугите се извършва на база на брой направени публикации. На въпроса: Коя печатна медия на фирмата сте имали предвид? – При сключване на договора не сме имали предвид конкретна печатна медия. При възникване от необходимост за публикуване на информация в печатна медия, контрагентът е длъжен да осигури печатна публикация и да я предостави в офиса на МИГ. Контрагентът има право да публикува във медия по свой избор.

- Как популяризирате дейността си в региона?

- МИГ популяризира дейността си чрез публикуване на информация на сайта на МИГ, в сайта е-свиленград, сайтовете на оперативните програми, в сайта на европейските структурни и инвестиционни фондове /www.eufunds.bg/, През 2018 и 2019 г. сме публикували и във вестник „Мост.“

- С кои печатни издания работите тази година?

- За 2020 година МИГ има сключен договор само с „Атанас - Ф“ ЕООД. / Б.Р. - Издателят на несъществуващия вестник „Мост“/. За дейността на МИГ през 2020 г. има направени няколко публикации във вестник „Сакарнюз“./ Б.Р. - „Сакарнюз“ е харманлийско издание с почти нулев читателски интерес в Свиленградската община/.

- Прави впечатление, че използвате доста външни експерти и оценители срещу заплащане. Бихте ли посочили какви средства сте похарчили за тези услуги през миналата година?

- При подбора на оценителите за оценителните комисии МИГ се съобразява с чл. 51 и следващите от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ - за прилагане на мярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР както и съобразно заложеното в чл. 41 ал. 2 на ПМС 161 за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и МИГ във връзка с изпълнението на подхода ВОМР. Съобразно заложеното в нормативните изисквания МИГ е длъжна да използва външни експерти оценители. За 2019 г. разходваните средства за външни експерти и оценители са 17 048 лв.

- През миналата година с какъв бюджет разполагахте, откъде получавате финансиране и за какво бяха използвани средствата?

- Бюджетът на сдружението за 2019 г. е на стойност 200 160,27 лв. и целият е осигурен от ПРСР. Одобрените разходи включват възнаграждения на екипа, непреки разходи / куриерски; наем; тел.; ток; вода;/; възнаграждения на външни оценители; командировки и пътни на екипа; разходи за консултанти; за оборудване; за застраховки; такси за обучения на екипа; членски внос; банкови такси; изготвяне на анализ; поддръжка на интернет страница; публикации в печатни и електронни медии; изготвяне на брошури; рекламни материали; преводи; обучения и информационни срещи с потенциални бенефициенти на стратегията.

Реално разходваните средства от сдружението за 2019 г. са на стойност 156 186,76 лв.

Интервюто взе: Николай Колев