18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

От началото на годината за „МИГ - Любимец – Ивайловград” стартира процесът на договориране на средства по стратегията за ВОМР, изпълнявана от сдружението на територията на общините Любимец и Ивайловград. След извършена проверка и одобрение от Държавен фонд „Земеделие” на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проведени от МИГ, през месец януари се подписа първият административен договор за финансиране на проектно предложение.

Това е проект „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо оборудване в УПИ VIII, в кв.31 по плана на с. Лозен за подобряване на културния живот в Община Любимец”, с бенефициент Община Любимец. Одобрената безвъзмездната финансова помощ е в размер на 56 219,77 лева, като инвестицията включва доставка и монтаж на мобилна конструкция на сцена, озвучителна система и ефектно осветление.

Одобрени за финансиране са и още две проектни предложения на Община Любимец - „Изграждане на открита площадка за фитнес в град Любимец” на стойност 46 878,20 лева, и „Реконструкция и изграждане на дневен център за стари хора” на стойност 335 993,36 лева. Финансовата помощ се предоставя по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР.

Освен финансирането на публични проекти със средства от бюджета на стратегията на „МИГ - Любимец – Ивайловград”, стартира и финансирането на проектни предложения на частни лица. През месец февруари е одобрено изпълнението на проектното предложение на земеделския производител Цветан Митрев от град Ивайловград. Помощта в размер на 100 467,37 лева се предоставя по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от стратегия за ВОМР. Проектът „Модернизиране на стопанството на ЗП Цветан Митрев” планира инвестиции, свързани със закупуване на нова земеделска техника и инвентар за нуждите на стопанството.

В края на месец април, се сключи и първият договор по Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2.) – „Инвестиции в преработващия сектор” от стратегията на МИГ. Бенефициент е „Метафуудс” ЕООД, град Любимец, а одобрената финансова помощ от 136 900 лева е за изпълнението на дейностите по проект „Закупуване на линия за производство на готови храни за селскостопански животни”. Финансовата помощ за реализиране на дейности и инвестиции по стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, се предоставя от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.