14
Нед, Апр
14 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

15 фирми са заявили помощ по схемата 60/40

- Г-жо Славова, месец и половина вече измина от обявяването на извънредното положение заради коронавируса. Доста фирми - казина, ресторанти, хотели и др., преустановиха дейност, което доведе до съкращения на персонала. С колко скочи безработицата тук, в момента колко са регистрираните?

- Месец и половина след въвеждане на извънредното положение чисто статистически нещата изглеждат по следния начин: Регистрираните търсещи работа лица в общините, обслужвани от Дирекция „Бюро по труда“/ ДБТ/ Свиленград, към 13.03.2020 г. са 1 530, като от тях 678 в община Свиленград. За периода от 13.03.2020 - 24.04.2020 новорегистрираните лица са 767, от тях 551 в община Свиленград. Отчитаме ръст от 50,1% общо за дирекцията , а конкретно за свиленградската община той е 81,3%. За сравнение за същия период през изминалата 2019 г. новорегистрираните лица са били 244, от тях 170 в Свиленград, т.е. над 3 пъти по-малко

. - Какъв е профилът на безработните в момента (високо/ нискоквалифицирани, млади, стари и др.)?

- Не би могло да се говори за конкретен профил на регистрираните безработни към момента. Тъй като се освобождават хора от различни сфери на бизнеса, не можем да извършим някаква класификация на лицата по възраст и по квалификация и не се забелязва определена тенденция за прекратяване на трудовите им правоотношения по такива показатели.

- Бюрото по труда в Свиленград обхваща три общини – Свиленград, Любимец и Ивайловград. Какво е състоянието на пазара на труда в отделните общини?

- От трите, обслужвани от ДБТ Свиленград, общини очаквано най-голямо влияние извънредното положение оказа в Свиленградската. Това е общината, в която динамичното развитие на сферата на услугите в последните години съответно е от съществено значение и в сегашната ситуация. Най-голям е броят на освободените лица вследствие на обявеното извънредно положение именно в Свиленград, и то основно от този сектор –хазартния бизнес, хотелиерството и ресторантьорството.

- Спряло ли е в момента търсенето на работна ръка, или все още има дейности, които се нуждаят от човешки ресурси? Търсят ли се и какви работници?

- Въпреки кризисната ситуация, има фирми и сектори, които продължават своята дейност и съответно изпитват необходимост от човешки ресурси, за да продължат дейността си. Така например към настоящия момент имаме търсене на кредитни консултанти, както и на работници в селското стопанство. Задължително при регистрация се предлага на лицата подходящо за тяхното образование и квалификация работно място, при наличие на такова. Ако трябва да говоря с числа, заявените работни места за периода от обявяване на извънредното положение до 24.04.2020 г. са 35 със значителен дял на работни места в областта на селското стопанство. Постъпилите на работа за същия период са 85 лица.

- Във връзка с обявеното извънредно положение има ли специално спуснати облекчаващи положението на хората програми, по които работите?

- Министерството на труда и социалната политика предприе множество мерки, целящи облекчаване на положението на пряко засегнатите от кризата хора. Но конкретно мярката, която касае нашата дейност, е схемата 60/40, като успоредно с нея продължават да се приемат и заявления и по някои от другите действащи схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ , като например „Младежка заетост“.

- По приетата от Правителството формула за финансово подпомагане на фирмите 60/40 има ли заявки на желаещи да се възползват от нея и от кои сфери на икономиката са?

- Приетата с ПМС 55/30. 03. 2020 г. схема 60/40, актуализирана и допълнена с ПМС 71/16. 04. 2020 г. , очаквано предизвика интерес от страна на работодателите от обслужваните общини от ДБТ Свиленград. Всички колеги са запознати подробно и активно извършват информиране по предложената мярка на заинтересовани лица по всички възможни канали за комуникация. С моя заповед е сформиран екип, който, освен че информира и консултира работодателите, но и извършва всички заложени в ПМС дейности по обработка на подадените заявления, стриктно спазвайки заложените срокове. Към 24. 04. 2020 г. при нас има подадени общо 15 заявления за 338 служители от фирми с различни дейности. Без определяне на краен срок продължаваме да приемаме заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на ПМС 55, като е препоръчително документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с КЕП. Документите могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина- чрез посещение в бюрото по труда.

- Има ли промяна в начина на обслужване на потребителите в Бюрото по труда? Какво трябва да знаят те?

- В условията на извънредно положение Дирекция „Бюро по труда“ работи и продължава да приема клиенти при засилени предпазни мерки, включително и свързани със спазването на карантинния срок за завърналите се от чужбина. След обявяване на извънредното положение Агенция по заетостта предприе множество стъпки с цел спазване на указаните мерки от правителството. Като важна стъпка можем да посочим факта, че лицата с активна регистрация като безработни, които имат планирани срещи с трудов посредник, не е задължително да посещават Бюрото по труда в периода на извънредното положение. С тях се свързва трудов посредник по телефон или електронна поща за уточняване на необходимите действия в този период. Онлайн регистрация чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДА „ЕУ“, както и подаване на документи по електронна поща или чрез лицензиран пощенски оператор, са възможности за регистрация в бюрото по труда без необходимост от посещение на място. Конкретните стъпки за всяка от тях, както и за онлайн подаване на заявление за обезщетения при безработица, могат да бъдат намерени на сайта на Агенция по заетостта. Важно е да се знае и това, че за периода на извънредното положение спират да текат нормативно определените срокове за регистрация в бюрото по труда и за подаване на заявление за обезщетения при безработица. Документите могат да бъдат подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение и ще се считат за подадени в срок. В тази връзка е важно да вметна, че благодарение на много добрата комуникация между бюрото по труда и работодателите при уведомяване от тяхна страна за евентуално прекратяване на трудовите правоотношения на техни служители им изпращаме информационен материал, съдържащ линкове към важните рубрики в официалните интернет страници на Агенцията по заетостта, НОИ и ДА ЕУ, в които могат да получат информация и да подадат съответните заявления за регистрация в бюрото по труда и получаване на обезщетения за безработица от НОИ. Изпращаме им също така формуляр за попълване на хартиен носител на заявление-декларация за регистрация в ДБТ като безработно търсещо работа лице, формуляр на заявление за изплащане на обезщетение при безработица, което също се подава при нас. Възможностите на работодателите да подпомогнат своите кадри са подробно разписани в публикувания на сайта на Агенцията по заетостта вариант за работодатели-съдействие за регистрация на освободен персонал. Много малка част от освободените лица се възползват от предоставените от Агенцията голям брой електронни услуги за регистрация и предпочитат да извършват това лично на място. Важно е да отбележа също, че работодателите също имат възможност да се възползват от такива електронни услуги при обявяване на свободни работни места. Служителите в бюрото по труда работят при огромно натоварване и в риск в условията на извънредно положение, спазвайки всички противоепидемични мерки и с мисъл опазване здравето както на своите близки, така и на клиентите ни. Адаптираме се бързо към промените, налагани от ситуацията, за да бъдем от помощ както на останалите без работа, така и на работодателите. Продължаваме да вършим своята работа професионално и отговорно и се надяваме нашите клиенти да останат доволни след контактите си с нас. Въвели сме много добра организация на работа, за да намалим до минимум престоя при нас, съответно рисковете от заразяване. Искам да кажа огромно благодаря лично на кмета на община Свиленград арх. Анастас Карчев, както и на неговите служители, за това, че в засиления клиентопоток след обявяване на извънредното положение ни осигуриха перфектен входящ контрол и регулиране на посещаващите нашата институция, като освен налагане на спазването на социална дистанция значително облекчиха работата на колегите и им осигуриха по-спокойна работа. В заключение ми се иска да кажа на нашите клиенти, че могат както винаги да разчитат на нашата помощ, компетентност и доказано висок професионализъм, както и на уважението и съпричастността към всяка чисто човешка съдба.

Интервюто взе: Николай Колев