19
Сря, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Добре е в Свиленград да бъде разкрит Център за обществена подкрепа

- Г-жо Михайлова, социалните служби имат особена роля при кризисни ситуации като, например, сегашната. Какви са акцентите на вашата дейност в момента?

- Многократно се увеличиха запитванията от страна на хората относно получаване на еднократна помощ от 375 лева по чл. 16 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП).

Предвидено е от тази възможност да се възползват семейства с деца до 12-годишна възраст, в които към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, нямат право на платен отпуск и ползват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни поради невъзможност за дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска. Има изискване за получаване на помощта месечният доход на член от семейството да не надвишава 610 лева. Важно условие е родителите да нямат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови доходи, през 2020 г. да не са получавали еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП, да не са включени в схемата 60/40 и да са изчерпали платения си отпуск. Двамата родители или родителят, отглеждащ сам дете, трябва да са били осигурявани през последните 6 месеца. Помощта може да бъде отпусната, ако детето/децата от семейството са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г. Кандидатстването за отпускане на еднократната помощ стартира от 14 април. Заявления могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, по пощата с известие за доставяне и на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

След обявеното извънредно положение Министерството на труда и социалната политика (МТСП) осигури дезинфекциращи препарати за самотно живеещи възрастни хора над 65 години, които нямат възможност да се самообслужват. Те бяха идентифицирани като нуждаещи се и от лични асистенти по Националната програма за предоставяне на грижи в домашна среда. Социалните работници от Дирекция „Социално подпогане“ (ДСП)-Свиленград раздадоха дезинфекциращите препарати в рамките на един ден.

- Какви мерки се предприемат в Дирекция „Социално подпомагане“ по време на извънредната ситуация?

- В условията на извънредно положение се промени начинът ни на работа и обслужването на хората, тъй като стриктно се придържаме към оповестяваните мерки, както от Националния оперативен щаб, така и от ресорното ни Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Всички служители сме на работните си места при спазване на висока хигиена и дезинфекция. От началото на април на първите етажи в сградите ни в Свиленград и Любимец бяха обособени гишета, за да няма пряк достъп между служителите и обслужваните лица. От гишетата документите, заявленията и всичко останало се качва за обработка във всеки един от отделите. Агенцията за социално подпомагане разшири начините за достъп до административни услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване по пощата с обратна разписка или чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис. Въпреки препоръките към хората да ползват предимно електронни услуги с цел да избегнат досег с други хора, в Свиленград и Любимец не се наблюдава съществен отлив от желаещи да подават заявления по различните нормативни актове лично на гише. Лицата, които независимо от създадените възможности за дистанционно заявяване на административни услуги имат намерение да посетят дирекциите „Социално подпомагане“, е добре да ползват лични предпазни средства. Лица, които са с грипоподобни симптоми, не се допускат до сградата.

- Служители на дирекцията ежемесечно правят проверки на реципиентите по различните социални услуги. Как се процедира сега в условията на обявената пандемия?

- Отлагат се всички проверки в домовете на лица или посещения на адрес от служители на Дирекция „Социално подпомагане“. Изключение правят само неотложните случаи, в които са застрашени животът или здравето на лица в риск. Във времето на обявеното извънредно положение при извършване на индивидуална оценка за предоставяне на механизма лична помощ служителят, водещ случая, не извършва посещение в дома на нуждаещия се за установяване на неговите реални затруднения и потребности, като интервюто се провежда по телефон или електронна поща. Предимство на нашите служители е това, че повечето жители на общините Свиленград и Любимец се познават лично и имаме предходни наблюдения към всеки един от случаите.

- Наблюдава ли се ръст на социалнослабите, регистрирани в ръководеното от Вас ведомство?

- През март няма съществено увеличение в сравнение с предходните месеци на подалите заявления за получаване на помощи по ППЗСП. Това отдавам на факта, че нуждаещите се лица ще получат трудово възнаграждение за предходен месец, което ще им бъде преведено през април. Освен това при освобождаване от работа ще се възползват и от обезщетения от НОИ.

- Съществува ли риск за изплащането на социалните помощи?

- Въпреки извънредното положение, служителите на ДСП-Свиленград работят на пълен работен ден по определен график на отпуски, като няма опасност от забавяне на социални плащания по различните нормативни основания.

- Има ли дарители, които чрез Вас да помагат на нуждаещите се?

- Да. Има случаи на хора, които имат желание да подпомогнат на социално слаби лица или на семейства на деца с увреждания. След преценка на тежестта на стотиците ни случаи се допитваме първо до семействата дали желаят да получат тази подкрепа и след това, при тяхно съгласие, свързваме дарителя с тях.

- Заради кризата въведени ли са ограничения в някои от Вашите дейности за подпомагане на определени групи от хора?

- Да, има такива ограничения, като за различните групи те са различни.

По отношение на хората с увреждания: За времето на обявеното извънредно положение, правото на вида подкрепа се осигурява от датата на подаване на заявлението-декларация за изготвяне на индивидуална оценка. Експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК, при които срокът на инвалидност изтича по време на действия на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. През периода на извънредно положение лицата с нови експертни решения могат да подават заявления-декларации за отпускане на социални плащания. Всички индивидуални оценки на потребностите, заповедите за отпускане на месечна финансова подкрепа и направленията за включване в механизма за лична помощ, издадени въз основа на пожизнени решения на ТЕЛК/НЕЛК, чиито срокове изтичат в период от 13.03.2020 до 12.04.2002г. се удължават до 12.05.2020 г. Удължава се с един месец от датата на отмяна на извънредното положение срокът за предоставяне на документи от хора с увреждания с отпусната целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, имащи право на парична компенсация за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства не могат да се изработят, закупят и/или ремонтират по настоящ адрес и тяхно присъствие.

Мерки и действия, които се предприемат до отмяна на извънредното положение, по отношение на предоставяне на социални и семейни помощи: Не се прилага изискването за полагане на общественополезен труд за лицата, получаващи месечна социална помощ по реда на Закона за социално подпомагане (14 дни по 4 часа), освен когато по преценка на кметовете на общини и при доказана необходимост полагането на общественополезен труд се извършва за дезинфекция при спазване на здравно-хигиенните изисквания. За получаване на месечни социални помощи и месечни семейни помощи (детски) за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, не се прилагат изискванията за редовно посещение на подготвителна група в детските градини или училища, редовно посещаване на училище, направени задължителни имунизации и профилактични прегледи, постоянно живеене в страната. Срокът на месечните семейни помощи, отпуснати на основание чл.7 и чл. 8е (за дете без право на наследствена пенсия от починал родител) от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода от 01.02.2020 до отмяна на извънредното положение се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение. ДСП извършва служебно проверка на данни и обстоятелства, които може да получи по служебен път. Сроковете за погасяване на правото на семейните помощи за деца и вземанията на отпуснати семейни помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца, които изтичат в периода от 01 март 2020 г. до отмяна на извънредното положение, се удължават служебно с един месец от отмяна на извънредното положение. Когато има подадени заявления-декларации, към които не са приложени всички изискуеми документи, ДСП не издава административен акт (заповед). Спира се производството и след отмяна на извънредното положение се дава срок за отстраняване на нередовностите, за което лицата се уведомяват своевременно (писмено чрез Български пощи). Срокът на всички месечни семейни помощи за деца, който изтича в периода от 01 февруари 2020 г. до отмяна на извънредното положение, се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение.

- Продължава ли тревожната тенденция да се увеличават хората с онкологични и сърдечно-съдови заболявания, както и да се снижава възрастовата граница?

- Да. Мисля, че стресът се отразява на всички слоеве на обществото, независимо от възраст. Надявам се, че сегашната криза ще отключи у всеки от нас духовното, което да даде спокойствие на душата и на тялото ни.

- Колко деца в момента в общините Свиленград и Любимец се отглеждат в приемни семейства? Има ли желаещи да станат приемни родители?

- За общините Свиленград и Любимец има общо 5 деца, настанени в приемни семейства. Професионалните приемни семейства също са 5. На този етап няма нови лица, които да желаят да кандидатстват за професионални приемни родители.

- В какви аспекти, според Вас, трябва да се промени социалната система, за да се решат част от проблемите ѝ?

- Необходимо е да се развият и да се открият още социални услуги в общността или резидентен тип. Нужно е и да се увеличи гарантираният минимален доход, който от години е 75 лева и въз основа на който се определя размера на месечната социална помощ по чл. 9 от ППЗСП. През годините е имало много изменения в нормативната база, като винаги се надгражда в помощ на хората. Считам, че до момента има голямо улеснение относно ползването на социални услуги, като все повече хора желаят да се възползват от тях. Навремето беше срамно да бъдеш настанен в Дом за стари хора, а сега в много от случаите възрастните сами преценяват, че не желаят да изживеят живота си сами, когато близките им са в невъзможност да им окажат подкрепа. Често местата в социалните институции за настаняване на хора не достигат и трябва да се чака ред. Изхождайки от различните случаи през годините считам, че е добре в периметъра на всяка община да има приют или Център за временно настаняване на лица, като там спешно могат да се настаняват хора, останали без дом. Много са пълнолетните лица с психични разстройства и хора с деменция, които чакат да бъдат настанени в някои от специализираните центрове в страната. В повечето случай списъкът наброява над 300 кандидат-потребители. Ето защо е необходимо да се изградят още такива центрове, които да са от резидентен тип. В нашата община е добре да бъде разкрит Център за обществена подкрепа, който да обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата. Това е належащо, тъй като при необходимост се налага да изпращаме случаи към община Харманли, което не винаги е удачен вариант за семейства с ниски доходи, нямащи възможност да пътуват.

Интервюто взе: Диляна ЦВЕТКОВА